ARTICLE 1 - ASSIGNATURA DEL CONTRACTE I DE LES PARTS      

1.1 Aquest contracte determina els drets i responsabilitats de les parts d’acord amb el que estableix la Llei núm. 6502 de protecció dels consumidors i el Reglament sobre els principis d’aplicació i els procediments dels contractes a distància pel que fa a la venda de productes i serveis realitzada pel consumidor. A continuació, es proporciona informació detallada a www.grandbazaarist.com, que opera el Venedor (en endavant, LLOC WEB) i el lliurament dels productes a l’adreça de lliurament.

1.2. El consumidor admet i declara que té la informació sobre les qualificacions bàsiques, el preu de venda, el tipus de pagament, les condicions de lliurament i el dret de "retirada" sobre els béns o serveis objecte de venda, que ha confirmat la informació preliminar en entorn electrònic i la preliminar van ordenar els béns o serveis d’acord amb les disposicions d’aquest contracte. La informació preliminar i la factura a la pàgina de pagament del lloc web www.grandbazaarist.com són parts integrants d’aquest contracte.


1.3. INFORMACIÓ DEL VENDEDOR

Nom: grandbazaarist.com
Direcció: Binbirdirek, Gedik Paşa Cami Sk. no: 56 D: 202, 34122 Fatih / Istanbul
Tel: +90 535 964 02 03

E-mail: [protegit per correu electrònic]
Atenció al client: +90 535 964 02 03

ARTICLE 2 - DATA DEL CONTRACTE
2.1. Aquest acord el van concloure les parts el dia ……, data en què es va completar la comanda del consumidor al LLOC WEB i es va enviar una còpia del contracte a l’adreça de correu electrònic del CONSUMIDOR.

ARTICLE 3 - PRODUCTES I SERVEIS SUBJECTES AL CONTRACTE
3.1. A continuació es detallen els detalls dels productes i serveis que el consumidor encarrega, els imports de les vendes, inclosos els impostos i la informació sobre el número. Tots els productes que figuren a la taula següent s’anomenaran en endavant el producte.

Visual producte Preu unitari Nombre Import de l’IVA preu de venda
         
         

ARTICLE 4 - ENTREGA DE PRODUCTES
4.1. El producte es lliura a l’adreça de lliurament especificada pel consumidor al lloc web o a la persona / organització a l’adreça indicada per ell / a en els darrers 30 dies, empaquetada i juntament amb la factura.

En el cas que l’acompliment de l’acte de les mercaderies o serveis objecte de la comanda esdevingui impossible, el venedor notifica al consumidor per escrit o al Guardador de dades del consumidor en el termini de tres dies des de la data d’aprenentatge d’aquesta situació i retorna tots els pagaments cobrats, incloses les despeses d’enviament, si n’hi ha, en un termini màxim de quatre dies (14). La inexistència de les mercaderies en estoc no es considera impossibilitat de complir l’acte de les mercaderies.

4.2. Si el producte s’ha de lliurar a una altra persona / organització que no sigui el consumidor, el VENEDOR no es farà responsable si la persona / organització que s’ha de lliurar no accepta el lliurament.

4.3. El consumidor és responsable de comprovar el producte en el moment de la recepció i quan vegi un problema derivat de la càrrega del producte, no l’accepti i obtingui una declaració al responsable de la companyia de missatgeria. En cas contrari, el venedor no assumirà cap responsabilitat.

ARTICLE 5 - MÈTODE DE PAGAMENT
5.1. El consumidor accepta, declara i es compromet a que, atès que les vendes a termini només es poden fer amb targetes de crèdit dels bancs, el consumidor haurà de confirmar els tipus d'interès, els interessos de demora i la informació rellevant; i les disposicions relatives al tipus d’interès i als interessos de demora s’aplicaran dins de l’abast del contracte de targeta de crèdit entre el Banc i el Client d’acord amb el que estableix la normativa vigent. Les targetes de crèdit / fraccionament i facilitats de pagament similars proporcionades per les institucions que donen targeta de crèdit, targeta fraccionada, etc., com ara bancs i entitats de finançament, són la possibilitat d’un pagament de préstecs i / o fraccions proporcionat directament per la institució relacionada; Les vendes de productes realitzades en aquest marc i en què el Venedor va cobrar totalment l’import corresponent no es comptabilitzaran com a vendes fraccionades respecte a les parts d’aquest Acord, sinó que són vendes en efectiu. Els drets legals del venedor en els supòsits que la llei consideri com a quotes fraccionades (inclòs el dret a rescindir el contracte i / o reclamar el deute restant a pagar juntament amb els interessos de demora, en cas que no es pagui cap de les quotes) estan disponibles i reservats. En cas d'incompliment del consumidor, s'aplica un interès de demora del 5% mensual.

ARTICLE 6 - DISPOSICIONS GENERALS
6.1. El consumidor accepta llegir i conèixer la informació preliminar relativa a les qualificacions bàsiques, el preu de venda i la forma de pagament i el lliurament dels productes que es mostren al LLOC WEB, ha llegit i informat les qualificacions bàsiques, el preu de venda i la forma de pagament i la informació preliminar sobre el lliurament i va donar la confirmació necessària per a la venda a l’entorn electrònic.

6.2. En confirmar aquest acord en un entorn electrònic, el consumidor confirma que ha obtingut amb exactitud i totalitat l’adreça, les característiques bàsiques dels productes demanats, els preus del producte, inclosos els impostos, la informació de pagament i lliurament i informació sobre el dret de desistiment.

6.3. El venedor és responsable d’entregar el producte objecte del contracte d’una manera sòlida i completa, d’acord amb les especificacions especificades a la comanda i, si escau, amb els documents de garantia i manuals d’usuari.

6.4. El venedor pot subministrar un producte diferent a la mateixa qualitat i preu al consumidor abans que caduqui l’obligació contractual d’execució.

6.5. Si el venedor incompleix les obligacions contractuals en cas que el compliment del producte o servei objecte de la comanda sigui impossible, el venedor haurà d'informar el consumidor abans de l'expiració de l'obligació de compliment derivada del contracte i subministrar un producte diferent amb qualitat i preu iguals al consumidor.

6.6. Per al lliurament del producte objecte del contracte, és obligatori que la còpia signada d’aquest acord es lliuri al venedor en un entorn electrònic i el preu l’hagi pagat la forma de pagament preferida del consumidor. Si el preu del producte no es paga ni es cancel·la als registres bancaris per qualsevol motiu, es considerarà que el venedor ha quedat lliure del lliurament del producte.

6.7. En cas que pertanyi el banc / entitat de finançament a la qual s’utilitza la targeta de crèdit no paga el producte al venedor per cap motiu després del lliurament del producte, el consumidor el retornarà al venedor com a màxim en un termini de 3 dies. , totes les despeses seran a càrrec del consumidor. En qualsevol cas, es reservaran tots els altres drets contractuals i legals del venedor, inclòs el seguiment del preu del producte.

6.8. En cas que el compliment dels actes dels béns o serveis realitzats en la comanda sigui impossible, el venedor notifica al consumidor per escrit o amb emmagatzematge permanent de dades en un termini de tres dies a partir de la data de coneixement d’aquesta situació i de tots els pagaments cobrats, incloses les despeses d’enviament, si s’escau, es retornaran en un termini màxim de catorze (14) dies a partir de la data de notificació. La inexistència dels béns en estoc no es considera la impossibilitat de complir l'acte de béns.

7- Processos de lliurament de productes

7.1. El producte es lliura a l’adreça de lliurament especificada pel consumidor al LLOC WEB o a la persona / organització a l’adreça que aquest li indiqui en un termini màxim de 30 dies, de forma segura i empaquetada juntament amb la seva factura. En cas que el compliment dels actes dels béns o serveis realitzats en la comanda sigui impossible, el venedor notifica al consumidor per escrit o amb emmagatzematge permanent de dades en un termini de tres dies a partir de la data de coneixement d’aquesta situació i de tots els pagaments cobrats, incloses les despeses d’enviament, si s’escau, es retornaran en un termini màxim de catorze (14) dies a partir de la data de notificació. La inexistència dels béns en estoc no es considera la impossibilitat de complir l'acte de béns.

7.2. Si el producte s’ha de lliurar a una altra persona / organització que no sigui el consumidor i si la persona o organització no accepta el lliurament, el venedor no es farà responsable.

7.3. El consumidor és responsable de comprovar el producte en el moment de la recepció i quan vegi un problema derivat de la càrrega del producte, no l’accepti i obtingui una declaració al responsable de la companyia de missatgeria. En cas contrari, el venedor no assumirà cap responsabilitat.

8- EL DRET DEL TIRAT
D’acord amb les disposicions pertinents de la Llei de protecció del consumidor no 6502 i la Directiva de contractes a distància;
8.1 En els contractes a distància sobre venda de béns, el consumidor té dret a retirar-se en un termini de 14 (catorze) dies des de la recepció sense mostrar excuses ni pagar cap clàusula penal. No obstant això, el consumidor pot fer ús del seu dret de desistiment de l’establiment d’aquest Acord fins al lliurament de la mercaderia. N’hi ha prou amb dirigir la notificació de l’exercici del dret de desistiment al venedor o al proveïdor per escrit o mitjançant l’emmagatzematge permanent de dades. Per tal que els nostres clients puguin fer ús del seu dret de desistiment, hauran d’emplenar el resguard de torn que se’ls ha enviat juntament amb el producte i enviar el producte a l’empresa COURIER amb el resguard de torn.

En la determinació de la durada del dret de desistiment;
a) Per als productes sotmesos a una sola comanda; el dia en què es lliuren els últims béns al Consumidor o a tercers determinats pel Consumidor,
b) Per als productes que consten de més d’una part; el dia en què l’última part es lliura al Consumidor o a un tercer determinat pel Consumidor,
c) Per als contractes en què es lliuren les mercaderies regularment durant un període determinat; es pren com a base el dia en què es lliuren els primers béns al consumidor o a tercers que determini el consumidor.


8.2. El dret de retirada del consumidor no s'aplicarà als contractes relatius;
a) La mercaderia preparada d’acord amb la sol·licitud i les necessitats personals del client,
b) El lliurament dels peribles o de la mercaderia amb una data de caducitat,
c) S’obri el lliurament de la mercaderia de la qual s’hagi obert un element de protecció, com ara paquet, cinta i segellat, sempre que sigui inadequat tornar-les per problemes de salut i higiene,
d) A les mercaderies barrejades amb altres béns i impossibles de separar-se intrínsecament,
e) Llibres, continguts digitals i materials consumibles per ordinador que es poden oferir en l'entorn físic quan s'obri el seu element protector, com ara paquet, cinta i segellat,
f) El lliurament de publicacions periòdiques, com ara revistes i revistes, llevat de les previstes en l’àmbit d’acord de subscripció,
g) Allotjament, trasllat, lloguer d’un cotxe, subministrament d’aliments i begudes i activitats lúdiques que s’han de completar en una data o període determinat,
h) Serveis realitzats immediatament en l’entorn electrònic o en propietats incorporeals que s’entreguen al client de forma immediata,
i) Els serveis que es comencen a prestar abans de la data de caducitat del dret de desistiment i
j) Béns i serveis que els preus canvien en funció de les fluctuacions dels mercats financers i fora del control del Venedor o proveïdor.

8.3- En cas que el consumidor utilitzi el seu dret de desistiment, el Venedor o el proveïdor estan obligats a retornar l'import total rebut i els instruments negociables que posin el consumidor en deute i tota mena de documents similars en un termini de 14 (catorze) dies a comptar de la data en què se li lliura la notificació de retirada sense cap càrrec.

8.4- El consumidor no serà responsable del dret de desistiment per cap canvi o distorsió en la mercaderia si utilitza la mercaderia d’acord amb el seu funcionament, especificacions tècniques i instruccions d’ús.
8.5- Si el consumidor utilitza el dret de desistiment, no serà responsable de les despeses relacionades amb la devolució si torna la mercaderia a través del missatger especificat per a la devolució de la informació preliminar. En cas que el venedor no especifiqui cap missatgeria per a la devolució de la informació preliminar, no es pot exigir cap cost al consumidor. En el cas que el missatger especificat a la informació preliminar per a la devolució no tingui sucursal a la ubicació del consumidor, el venedor està obligat a assegurar-se que les mercaderies que se sol·licitin a la devolució són recollides del consumidor sense cap cost addicional. .

8.6- El Consumidor està obligat a retornar la mercaderia al Venedor en un termini de deu (deu) dies des de la data en què notifiqui al Venedor l’ús del dret de desistiment, tret que el Venedor hagi fet una proposta que ell / ella tindrà. la seva propietat es va tornar.

8.7- Tal com s’indica al primer paràgraf de l’article 1 del Reglament sobre contractes a distància, els consumidors no tenen el dret de desistiment dels productes especialment preparats per a la persona.

8.8- Les comandes en la fase "Entregades a Courier" no es poden cancel·lar en l'etapa de lliurament de la càrrega.
8.9- Per a les comandes en la fase "Entregats a Courier", els nostres Clients han de retornar la càrrega a l'empresa de missatgeria sense obrir la caixa del producte. Es reserven les disposicions de l'article 8.1.

La informació sobre l'empresa a notificar sobre la retirada;
Títol: grandbazaarist.com
Direcció: Binbirdirek, Gedik Paşa Cami Sk. no: 56 D: 202, 34122 Fatih / Istanbul
Tel: +90 535 964 02 03

Correu electrònic: [protegit per correu electrònic]

ARTICLE 9- ACORD D'EVIDÈNCIA I TRIBUNAL AUTORITZAT


9.1. En la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se d’aquest Acord i / o de la seva implementació, els registres del venedor (inclosos els enregistraments a l’entorn magnètic, com ara els registres d’àudio i ordinador) constitueixen proves concloents; Els comitès d'arbitratge dels consumidors estan autoritzats fins al valor declarat pel Ministeri d'Indústria i Comerç; i els tribunals de consum i les direccions de cobrament de deutes ubicats a la regió residencial del consumidor i del venedor estan autoritzats per als valors que la superen.

9.2. El consumidor declara, accepta i es compromet a haver llegit totes les condicions i explicacions escrites en aquest contracte i el formulari de comanda que en constitueix la part integral, ha rebut, examinat i acceptat les condicions de venda i tota la resta d'informació preliminar.