ARTICLE 1: TEMA DEL CONTRACTE I DE LES PARTS

1.1 Aquest contracte determina els drets i els passius de les parts d’acord amb el que estableix la Llei núm. 6502 sobre protecció dels consumidors i el Reglament sobre els principis d’execució i els procediments de contractes a distància sobre la venda de productes i serveis realitzats pel consumidor. informació detallada es proporciona a continuació des de www.grandbazaarist.com que és gestionat pel venedor (en endavant, lloc web) i el lliurament dels productes a la direcció de lliurament.

1.2. El consumidor admet i declara que disposa de la informació sobre les qualificacions bàsiques, el preu de venda, el tipus de pagament, les condicions de lliurament i el dret a "retirar-se" respecte dels béns o serveis objecte de venda, que ha confirmat. la informació prèvia en entorn electrònic i el previ es van encarregar de les mercaderies o serveis d’acord amb les disposicions d’aquest contracte. La informació prèvia i la factura a la pàgina de pagament del lloc web www.grandbazaarist.com, són parts integrants d’aquest contracte.


1.3. INFORMACIÓ DEL VENDEDOR

Nom: grandbazaarist.com
Adreça: Binbirdirek, Gedik Paşa Cami Sk. núm .: 56 D: 202, 34122 Fatih / Istanbul
Tel: + 90 535 964 02 03

Adreça electrònica: info@grandbazaarist.com
Atenció al client: +90 535 964 02 03

ARTICLE 2 - DATA DEL CONTRACTE
2.1. Aquest acord el van concloure les parts el dia ……, data de la finalització de la comanda del Consumidor al lloc web i es va enviar una còpia del contracte a l’adreça de correu electrònic del CONSUMIDOR.

ARTICLE 3 - PRODUCTES I SERVEIS SUBJECTES A CONTRACTAR
3.1. A continuació es detallen els detalls dels productes i serveis ordenats pel consumidor, els imports de vendes inclosos els impostos i la informació sobre el número. Tots els productes que es mostren a la taula següent s'anomenen en endavant el producte.

Visual producte Preu unitari Nombre Import de l’IVA preu de venda

ARTICLE 4 - ENTREGA DE PRODUCTES
4.1. El Producte s’entrega a l’adreça de lliurament especificada pel Consumidor al LLOC WEB o la persona / organització a l’adreça indicada per ell / a en els darrers 30 dies, empaquetada i juntament amb la factura.

En el cas que l’acompliment de l’acte de les mercaderies o serveis objecte de la comanda esdevingui impossible, el venedor notifica al consumidor per escrit o al Guardador de dades del consumidor en el termini de tres dies des de la data d’aprenentatge d’aquesta situació i retorna tots els pagaments cobrats, incloses les despeses d’enviament, si n’hi ha, en un termini màxim de quatre dies (14). La inexistència de les mercaderies en estoc no es considera impossibilitat de complir l’acte de les mercaderies.

4.2. Si el producte s’ha de lliurar a una altra persona / organització que el Consumidor, el VENDEDOR no es responsabilitza si la persona / organització que es lliurarà no acceptarà el lliurament.

4.3. El consumidor és responsable de comprovar el producte en el moment de la seva recepció i quan vegi un problema derivat de la càrrega en el producte, no accepta el producte i fa que el funcionari de l'empresa de missatgeria en faci una declaració. En cas contrari, el Venedor no assumirà cap responsabilitat.

ARTICLE 5 - MÈTODE DE PAGAMENT
5.1. El consumidor accepta, declara i es compromet que, com que les vendes a venir només es poden realitzar mitjançant targetes de crèdit dels bancs, el Consumidor confirmarà els tipus d'interès, els interessos per defecte i la informació rellevant; i les disposicions relatives al tipus d’interès i a l’interès per defecte s’aplicaran dins l’àmbit de l’acord amb targeta de crèdit entre el Banc i el Client d’acord amb les disposicions de la normativa vigent. La targeta de crèdit / pagament i les facilitats de pagament similars que proporcionen les institucions que atorguen targeta de crèdit, targeta de pagament, etc., com ara bancs i institucions de finançament, tenen la possibilitat de pagar un préstec i / o una quota que es proporcionin directament per la institució relacionada; Les vendes de productes realitzades en aquest marc i en què el venedor va cobrar íntegrament l’import rellevant no seran comptabilitzades com a vendes fraccionades respecte a les parts d’aquest Acord, són vendes en efectiu. Els drets legals del venedor en els casos que es consideri que es venen per quotes per la llei (inclòs el dret a rescindir el contracte i / o a reclamar el deute restant a pagar juntament amb els interessos de mora, en cas que no es pagui alguna de les quotes) estan disponibles i reservats. En cas d’impagament del consumidor, s’aplica un interès per defecte del 5% al ​​mes.

ARTICLE 6 - DISPOSICIONS GENERALS
6.1. El consumidor accepta que ha llegit i és conscient de la informació preliminar sobre les qualificacions bàsiques, el preu de venda i el mètode de pagament i l’entrega dels productes que es mostren al LLOC WEB han llegit i informat les qualificacions bàsiques, els preus de venda i el mètode de pagament i la informació preliminar sobre el lliurament i va donar la confirmació necessària per a la venda a l’entorn electrònic.

6.2. En confirmar aquest acord en entorn electrònic, el Consumidor confirma que ha obtingut de forma precisa i completa l’adreça, les característiques bàsiques dels productes ordenats, els preus dels productes, inclosos els impostos, informació de pagament i lliurament i informació sobre el dret de desistiment.

6.3. El venedor és responsable de lliurar el producte sotmès al contracte de manera completa, de conformitat amb les especificacions especificades en la comanda i amb els documents de garantia i els manuals d’ús, si n’hi ha.

6.4. El venedor pot subministrar un consumidor amb la mateixa qualitat i preu al Consumidor abans que caduqui l'obligació contractual d'execució.

6.5. Si el venedor incompleix les obligacions contractuals en cas que el compliment del producte o servei objecte de la comanda esdevingui impossible, el venedor informarà al consumidor abans de la caducitat de l'obligació de compliment derivat del contracte i subministrarà un producte diferent amb qualitat i preu igual al Consumidor.

6.6. Per al lliurament del producte objecte del contracte, és obligatori que la còpia signada d’aquest acord es lliuri al Venedor en entorn electrònic i el preu hagi estat abonat per la forma de pagament preferida pel Consumidor. Si no es paga o cancel·la el preu del producte en els registres bancaris per qualsevol motiu, es considerarà que el venedor s’ha alliberat de la entrega del producte.

6.7. En cas que l’entitat bancària / financera a la qual pertany la targeta de crèdit no pagui el producte al venedor per qualsevol motiu després de l’entrega del producte, el consumidor el retornarà al venedor pel consumidor com a molt tard en un termini de 3 dies. totes les despeses correran a càrrec del Consumidor. Tots els altres drets contractuals i legals del Venedor, inclòs el seguiment del preu del producte, es reservaran en qualsevol cas.

6.8. En el cas que el compliment dels actes dels béns o serveis realitzats en la comanda esdevingui impossible, el venedor notifica al consumidor per escrit o amb emmagatzematge permanent de dades en el termini de tres dies des de la data d’aprenentatge d’aquesta situació i de tots els pagaments cobrats, incloses les despeses de lliurament, si s’escau, es retornaran en un termini de catorze (14) dies a partir de la data de la notificació. La inexistència de les mercaderies en estoc no es considera impossibilitat de complir l’acte de les mercaderies.

7- Processos de lliurament de productes

7.1. El producte es lliura a l’adreça de lliurament especificada pel Consumidor en el LLOC WEB o a la persona / organització a l’adreça indicada per ell / a en un termini màxim de 30 dies, de forma segura i empaquetada juntament amb la seva factura. En el cas que el compliment dels actes dels béns o serveis realitzats en la comanda esdevingui impossible, el venedor notifica al consumidor per escrit o amb emmagatzematge permanent de dades en el termini de tres dies des de la data d’aprenentatge d’aquesta situació i de tots els pagaments cobrats, incloses les despeses de lliurament, si s’escau, es retornaran en un termini de catorze (14) dies a partir de la data de la notificació. La inexistència de les mercaderies en estoc no es considera impossibilitat de complir l’acte de les mercaderies.

7.2. Si el producte s'ha de lliurar a una altra persona o organització que el consumidor, i si la persona / organització no accepta el lliurament, el venedor no serà responsable.

7.3. El consumidor és responsable de comprovar el producte en el moment de la seva recepció i quan vegi un problema derivat de la càrrega en el producte, no accepta el producte i fa que el funcionari de l'empresa de missatgeria en faci una declaració. En cas contrari, el Venedor no assumirà cap responsabilitat.

8- EL DRET DEL TIRAT
D’acord amb les disposicions pertinents de la Llei de protecció del consumidor no 6502 i la Directiva de contractes a distància;
8.1 En els contractes a distància sobre vendes de mercaderies, el consumidor té dret a retirar-se en els 14 (catorze) dies següents a la recepció sense presentar cap excusa i pagant cap clàusula penal. No obstant això, el consumidor podrà utilitzar el seu dret de desistiment de l'establiment d'aquest Acord fins a la entrega de la mercaderia. N’hi ha prou per dirigir la notificació de l’exercici del dret de desistiment al venedor o al proveïdor per escrit o mitjançant l’emmagatzematge permanent de dades. Per tal que els nostres clients utilitzin el seu dret de desistiment, hauran d’omplir el torn a l’enllaç que se’ls ha enviat juntament amb el producte i enviar-lo a l’empresa COURIER amb la presentació.

En la determinació de la durada del dret de desistiment;
a) Per als productes sotmesos a una sola comanda; el dia en què es lliuren els últims béns al Consumidor o a tercers determinats pel Consumidor,
b) Per als productes que consten de més d’una part; el dia en què l’última part es lliura al Consumidor o a un tercer determinat pel Consumidor,
c) Per als contractes en què es lliuren les mercaderies regularment durant un període determinat; Es pren com a base el dia en què es lliuren els primers productes al Consumidor o a tercers determinats pel Consumidor.


8.2. El dret de retirada del consumidor no s'aplicarà als contractes relatius;
a) La mercaderia preparada d’acord amb la sol·licitud i les necessitats personals del client,
b) El lliurament dels peribles o de la mercaderia amb una data de caducitat,
c) S’obri el lliurament de la mercaderia de la qual s’hagi obert un element de protecció, com ara paquet, cinta i segellat, sempre que sigui inadequat tornar-les per problemes de salut i higiene,
d) A les mercaderies barrejades amb altres béns i impossibles de separar-se intrínsecament,
e) Llibres, continguts digitals i materials consumibles per ordinador que es poden oferir en l'entorn físic quan s'obri el seu element protector, com ara paquet, cinta i segellat,
f) El lliurament de publicacions periòdiques, com ara revistes i revistes, llevat de les previstes en l’àmbit d’acord de subscripció,
g) Allotjament, trasllat, lloguer d’un cotxe, subministrament d’aliments i begudes i activitats lúdiques que s’han de completar en una data o període determinat,
h) Serveis realitzats immediatament en l’entorn electrònic o en propietats incorporeals que s’entreguen al client de forma immediata,
i) Els serveis que es comencen a prestar abans de la data de caducitat del dret de desistiment i
j) Béns i serveis que els preus canvien en funció de les fluctuacions dels mercats financers i fora del control del Venedor o proveïdor.

8.3- En cas que el consumidor utilitzi el seu dret de desistiment, el Venedor o el proveïdor estan obligats a retornar l'import total rebut i els instruments negociables que posin el consumidor en deute i tota mena de documents similars en un termini de 14 (catorze) dies a comptar de la data en què se li lliura la notificació de retirada sense cap càrrec.

8.4- El consumidor no serà responsable del dret de desistiment per cap canvi o distorsió en la mercaderia si utilitza la mercaderia d’acord amb el seu funcionament, especificacions tècniques i instruccions d’ús.
8.5- Si el consumidor utilitza el dret de desistiment, no serà responsable de les despeses relacionades amb la devolució si torna la mercaderia a través del missatger especificat per a la devolució de la informació preliminar. En cas que el venedor no especifiqui cap missatgeria per a la devolució de la informació preliminar, no es pot exigir cap cost al consumidor. En el cas que el missatger especificat a la informació preliminar per a la devolució no tingui sucursal a la ubicació del consumidor, el venedor està obligat a assegurar-se que les mercaderies que se sol·licitin a la devolució són recollides del consumidor sense cap cost addicional. .

8.6- El Consumidor està obligat a retornar la mercaderia al Venedor en un termini de deu (deu) dies des de la data en què notifiqui al Venedor l’ús del dret de desistiment, tret que el Venedor hagi fet una proposta que ell / ella tindrà. la seva propietat es va tornar.

8.7- Tal com es diu a l'article 1, primer paràgraf, del Reglament sobre contractes a distància, els consumidors no tenen dret de desistiment dels productes especialment preparats per a la persona.

8.8- No es poden cancel·lar les comandes de la fase “Lliurat a missatgeria” en el moment del lliurament de la càrrega.
8.9- Per a les comandes de la fase “Lliurats a missatgeria”, els nostres Clients han de retornar la càrrega a l’empresa de missatgeria sense obrir la caixa del producte. Es reserva el que disposa l’article 8.1.

La informació sobre l'empresa a notificar sobre la retirada;
Títol: grandbazaarist.com
Adreça: Binbirdirek, Gedik Paşa Cami Sk. núm .: 56 D: 202, 34122 Fatih / Istanbul
Tel: + 90 535 964 02 03

Correu electrònic: info@grandbazaarist.com

ARTICLE 9- ACORD D'EVIDÈNCIA I TRIBUNAL AUTORITZAT


9.1. En la resolució de qualsevol disputa que es pugui derivar d’aquest Acord i / o de la seva implementació, els registres del venedor (inclosos els enregistraments a l’entorn magnètic com els registres d’àudio d’ordinador) constitueixen proves concloents; Els comitès d’arbitratge dels consumidors estan autoritzats fins al valor declarat pel Ministeri d’Indústria i Comerç; i els tribunals de consum i les direccions de cobrament de deutes ubicats a la regió residencial del consumidor i el venedor estan autoritzats per als valors que el superen.

9.2. El consumidor declara, accepta i es compromet a haver llegit totes les condicions i explicacions escrites en aquest contracte i el formulari de comanda que constitueix la seva part integral, ha rebut, examinat i acceptat els termes de venda i tota la resta d'informació preliminar.