ARTIKEL 1 - ONDERWERP VAN HET CONTRACT EN DE PARTIJEN      

1.1 Dit contract bepaalt de rechten en aansprakelijkheden van de partijen in overeenstemming met de bepalingen van wet nr. 6502 inzake de bescherming van consumenten en de verordening inzake de uitvoeringsbeginselen en procedures van overeenkomsten op afstand met betrekking tot de verkoop van producten en diensten die worden verricht door de consument wiens gedetailleerde informatie wordt hieronder gegeven van www.grandbazaarist.com, dat wordt beheerd door de verkoper (hierna te noemen WEBSITE) en levering van de producten op het afleveradres.

1.2. Consument geeft toe en verklaart dat hij / zij beschikt over de informatie over de basiskwalificaties, de verkoopprijs, het type betaling, de leveringsvoorwaarden en het recht van “herroeping” met betrekking tot de goederen of diensten die aan verkoop onderworpen zijn, die hij / zij heeft bevestigd het voorlopig informeren in een elektronische omgeving en het voorlopig hebben vervolgens de goederen of diensten besteld in overeenstemming met de bepalingen van dit contract. De voorlopige informatie en de factuur op de betalingspagina van de website www.grandbazaarist.com maken integraal deel uit van dit contract.


1.3. VERKOPER INFORMATIE

Naam: grandbazaarist.com
Adres: Binbirdirek, Gedik Paşa Cami Sk. nr: 56 D: 202, 34122 Fatih / İstanbul
Tel: +90 535 964

E-mailadres: [e-mail beveiligd]
Klantenservice: +90 535 964

ARTIKEL 2 - DATUM VAN CONTRACT
2.1. Deze overeenkomst werd door de partijen gesloten op ……, de datum waarop de bestelling van de consument op de WEBSITE werd voltooid en een kopie van het contract werd verzonden naar het e-mailadres van de CONSUMENT.

ARTIKEL 3 - PRODUCTEN EN DIENSTEN ONDER CONTRACT
3.1. De details van de door de consument bestelde producten en diensten, de verkoopbedragen inclusief de belastingen en informatie over het aantal staan ​​hieronder vermeld. Alle producten die in de volgende tabel worden vermeld, worden hierna het Product genoemd.

Visual Product Eenheidsprijs Aantal BTW bedrag Vraagprijs
         
         

ARTIKEL 4 - LEVERING VAN PRODUCTEN
4.1. Het Product wordt binnen 30 dagen verpakt en samen met de factuur geleverd op het afleveradres dat door de Consument op de WEBSITE of de persoon / organisatie is opgegeven op het door hem / haar opgegeven adres.

In het geval dat de uitvoering van de goederen of diensten waarop de bestelling betrekking heeft onmogelijk wordt, stelt de verkoper de consument binnen drie dagen na de datum van kennisneming van deze situatie schriftelijk of in de Consumer Data Saver op de hoogte en retourneert alle geïnde betalingen, inclusief de eventuele verzendkosten binnen vier dagen (14). Het niet bestaan ​​van de goederen in voorraad wordt niet beschouwd als onmogelijkheid om de handeling van de goederen te vervullen.

4.2. Indien het product aan een andere persoon / organisatie dan de consument moet worden geleverd, is VERKOPER niet aansprakelijk indien de te bezorgen persoon / organisatie de levering niet in ontvangst neemt.

4.3. De consument is verantwoordelijk voor het controleren van het product op het moment van ontvangst en wanneer hij / zij een probleem ziet ontstaan ​​door de lading in het product, het niet accepteren van het product en het laten opnemen van een verklaring door de koeriersbedrijf. Anders aanvaardt de verkoper geen enkele aansprakelijkheid.

ARTIKEL 5 - BETALINGSWIJZE
5.1. De consument aanvaardt, verklaart en verbindt zich ertoe dat, aangezien termijnverkopen alleen kunnen worden gedaan met kredietkaarten van banken, de consument de relevante rentetarieven, vertragingsrente en relevante informatie zal bevestigen; en bepalingen met betrekking tot de rentevoet en vertragingsrente zullen worden toegepast in het kader van de creditcardovereenkomst tussen de Bank en de Klant overeenkomstig de bepalingen van de geldende regelgeving. Creditcard / betaling op afbetaling en soortgelijke betalingsfaciliteiten die worden aangeboden door instellingen die een creditcard, betaalkaart enz. Verstrekken, zoals banken en financieringsinstellingen, zijn de mogelijkheid van een lening en / of betaling op afbetaling die rechtstreeks door de betrokken instelling wordt verstrekt; De productverkopen die in dit kader worden gerealiseerd en waarbij de verkoper het relevante bedrag volledig heeft verzameld, worden niet als verkoop op afbetaling geteld ten aanzien van de partijen bij deze overeenkomst, maar zijn contante verkopen. De wettelijke rechten van de verkoper in de gevallen die door de wet als verkoop op afbetaling worden beschouwd (inclusief het recht om het contract te beëindigen en / of te eisen dat de resterende schuld wordt betaald samen met de vertragingsrente, in het geval een van de termijnen niet wordt betaald) zijn beschikbaar en gereserveerd. Bij in gebreke blijven van de consument wordt een vertragingsrente van 5% per maand in rekening gebracht.

ARTIKEL 6 - ALGEMENE BEPALINGEN
6.1. De consument stemt ermee in dat hij / zij de basiskwalificaties, verkoopprijs en betalingswijze en levering van de producten die op de WEBSITE getoond worden gelezen en op de hoogte is van de voorlopige informatie over de basiskwalificaties, verkoopprijs en betalingswijze en de voorlopige informatie over de levering en gaf de nodige bevestiging voor de verkoop in de elektronische omgeving.

6.2. Door deze overeenkomst in een elektronische omgeving te bevestigen, bevestigt de consument dat hij / zij het adres, de basiskenmerken van de bestelde producten, de productprijzen inclusief belasting-, betalings- en leveringsinformatie en informatie over het herroepingsrecht nauwkeurig en volledig heeft verkregen.

6.3. De verkoper is verantwoordelijk voor het leveren van het product dat onder het contract valt op een deugdelijke, volledige manier, in overeenstemming met de specificaties gespecificeerd in de bestelling en met de garantiedocumenten en gebruikershandleidingen, indien aanwezig.

6.4. De verkoper mag een ander product met dezelfde kwaliteit en prijs aan de consument leveren voordat de contractuele prestatieverplichting afloopt.

6.5. Als de verkoper de contractuele verplichtingen niet nakomt in het geval dat de uitvoering van het product of de dienst waarop de bestelling betrekking heeft onmogelijk wordt, moet de verkoper de consument informeren voordat de nakoming van de uit het contract voortvloeiende verplichting afloopt en een ander product leveren met gelijke kwaliteit en prijs voor de consument.

6.6. Voor de levering van het product waarop het contract betrekking heeft, is het verplicht dat het ondertekende exemplaar van deze overeenkomst in een elektronische omgeving aan de verkoper wordt bezorgd en dat de prijs is betaald via de betalingsmethode van de consument. Als de productprijs om welke reden dan ook niet is betaald of geannuleerd in de bankadministratie, wordt de verkoper geacht te zijn vrijgesteld van de levering van het product.

6.7. In het geval dat de bank / financieringsinstelling waarbij de creditcard wordt gebruikt, het product om welke reden dan ook niet aan de verkoper betaalt na levering van het product, zal het product uiterlijk binnen 3 dagen door de consument aan de verkoper worden geretourneerd. zijn alle kosten voor rekening van de Consument. Alle andere contractuele en wettelijke rechten van de verkoper, inclusief de opvolging van de productprijs, zijn in ieder geval voorbehouden.

6.8. In het geval dat de uitvoering van de handelingen van de goederen of diensten die in de bestelling zijn uitgevoerd onmogelijk wordt, stelt de verkoper de consument hiervan schriftelijk of met permanente gegevensopslag op de hoogte binnen drie dagen vanaf de datum van kennisname van deze situatie en alle geïnde betalingen, inclusief de eventuele bezorgkosten, zullen uiterlijk binnen veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van kennisgeving worden geretourneerd. Het niet bestaan ​​van de goederen in voorraad wordt niet beschouwd als een onmogelijkheid om de handeling van de goederen te vervullen.

7- Productafleverprocessen

7.1. Het product wordt uiterlijk binnen 30 dagen beveiligd geleverd op het door de Consument op de WEBSITE opgegeven afleveradres of bij de persoon / organisatie op het door hem / haar opgegeven adres, op een veilige manier en verpakt samen met de factuur. In het geval dat de uitvoering van de handelingen van de goederen of diensten die in de bestelling zijn uitgevoerd onmogelijk wordt, stelt de verkoper de consument hiervan schriftelijk of met permanente gegevensopslag op de hoogte binnen drie dagen vanaf de datum van kennisname van deze situatie en alle geïnde betalingen, inclusief de eventuele bezorgkosten, zullen uiterlijk binnen veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van kennisgeving worden geretourneerd. Het niet bestaan ​​van de goederen in voorraad wordt niet beschouwd als een onmogelijkheid om de handeling van de goederen te vervullen.

7.2. Indien het product geleverd moet worden aan een andere persoon / organisatie dan de consument, en indien de persoon / organisatie de levering niet aanneemt, is de verkoper niet aansprakelijk.

7.3. De consument is verantwoordelijk voor het controleren van het product op het moment van ontvangst en wanneer hij / zij een probleem ziet ontstaan ​​door de lading in het product, het niet accepteren van het product en het laten opnemen van een verklaring door de koeriersbedrijf. Anders aanvaardt de verkoper geen enkele aansprakelijkheid.

8- HET RECHT VAN INTREKKING
Overeenkomstig de relevante bepalingen van de consumentenbeschermingswet nr. 6502 en de richtlijn betreffende overeenkomsten op afstand;
8.1 Bij overeenkomsten op afstand met betrekking tot de verkoop van goederen heeft de consument het recht om binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst zonder excuses en zonder betaling van een strafbeding te herroepen. De consument kan echter gebruik maken van zijn herroepingsrecht vanaf de totstandkoming van deze overeenkomst tot aan de levering van de goederen. Het volstaat om de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht schriftelijk of via permanente gegevensopslag aan de verkoper of aanbieder te richten. Om ervoor te zorgen dat onze klanten gebruik kunnen maken van hun herroepingsrecht, moeten ze het inleverformulier invullen dat hen samen met het product is toegestuurd en het product met het inleverbewijs inleveren bij het bedrijf COURIER.

Bij het bepalen van de duur van het herroepingsrecht;
a) Voor de producten die onder een enkele bestelling vallen; de dag waarop de laatste goederen zijn geleverd aan de consument of aan een door de consument vastgestelde derde,
b) Voor de producten die uit meer dan één delen bestaan; de dag waarop het laatste onderdeel aan de consument wordt geleverd of aan een door de consument vastgestelde derde,
c) Voor de contracten waarin de goederen regelmatig gedurende een bepaalde periode worden geleverd; de dag waarop de eerste goederen worden geleverd aan de consument of aan een door de consument bepaalde derde, wordt als basis genomen.


8.2. Het herroepingsrecht van de consument is niet van toepassing op de overeenkomsten betreffende;
a) De goederen bereid in overeenstemming met het verzoek en de persoonlijke behoeften van de klant,
b) De levering van de bederfelijke waren of de goederen waarvan de vervaldatum kort is,
c) De levering van de goederen waarvan het beschermende element, zoals de verpakking, de tape en het zegel wordt geopend, op voorwaarde dat het niet geschikt is om ze terug te sturen vanwege gezondheids- en hygiënische redenen
d) Op de goederen die met andere goederen worden gemengd en niet intrinsiek kunnen worden gescheiden,
e) Boeken, digitale inhoud en computerverbruiksartikelen die in de fysieke omgeving kunnen worden aangeboden wanneer hun beschermend element zoals verpakking, plakband en zegel wordt geopend,
f) De levering van de periodieke publicaties zoals tijdschriften en tijdschriften behalve die voorzien in het kader van de abonnementsovereenkomst,
g) Accommodatie, verhuizen, een auto huren, aanbod van voedsel en dranken en recreatieve activiteiten die binnen een bepaalde datum of periode moeten zijn voltooid,
h) Diensten die onmiddellijk worden uitgevoerd in de elektronische omgeving of onstoffelijke eigendommen die onmiddellijk aan de klant worden geleverd,
i) Diensten die zijn begonnen te worden geleverd vóór de vervaldatum van het herroepingsrecht, en
j) Goederen en diensten waarvan de prijzen veranderen, afhankelijk van de schommelingen op de financiële markten en buiten de controle van de verkoper of aanbieder.

8.3- In het geval dat de consument gebruik maakt van zijn / haar herroepingsrecht, is de verkoper of de aanbieder verplicht om het totale ontvangen bedrag en de verhandelbare instrumenten binnen 14 (veertien) dagen na de schuld en allerlei soortgelijke documenten aan de consument terug te geven. de datum waarop de kennisgeving van herroeping hem kosteloos wordt bezorgd.

8.4- De consument is niet aansprakelijk binnen het herroepingsrecht voor wijzigingen of verstoringen van de goederen als hij / zij de goederen gebruikt in overeenstemming met de werking, technische specificaties en gebruiksinstructies.
8.5- Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, is hij niet aansprakelijk voor de kosten in verband met de retourzending als hij / zij de goederen retourneert via de koerier die in de voorlopige informatie is vermeld voor retourzending. In het geval dat de verkoper geen koerier voor de retourzending in de voorlopige informatie opgeeft, kunnen geen kosten worden geëist van de consument. In het geval dat de koerier die in de voorlopige informatie voor de retourzending wordt vermeld, geen filiaal op de locatie van de consument heeft, is de verkoper verplicht ervoor te zorgen dat de goederen die worden gevraagd om te worden geretourneerd bij de consument worden opgehaald zonder extra kosten .

8.6- De consument is verplicht de goederen binnen tien (tien) dagen na de datum waarop hij de verkoper op de hoogte heeft gesteld van het gebruik van het herroepingsrecht aan de verkoper terug te sturen, tenzij de verkoper een voorstel heeft gedaan dat hij / zij zijn eigendom teruggenomen.

8.7- Zoals vermeld in het eerste lid van artikel 1 van de Regeling op afstand gesloten overeenkomsten, heeft de consument geen herroepingsrecht bij de producten die speciaal voor de persoon worden geprepareerd.

8.8- De bestellingen in de fase “Afgeleverd aan koerier” kunnen niet worden geannuleerd tijdens de vrachtafleveringsfase.
8.9- Voor de bestellingen in de fase “Geleverd aan koerier”, moeten onze klanten de vracht terugsturen naar het koeriersbedrijf zonder de doos met het product te openen. Het bepaalde in artikel 8.1 is voorbehouden.

De informatie over het bedrijf dat op de hoogte moet worden gebracht van de intrekking;
Titel: grandbazaarist.com
Adres: Binbirdirek, Gedik Paşa Cami Sk. nr: 56 D: 202, 34122 Fatih / İstanbul
Tel: +90 535 964

E-mail: [e-mail beveiligd]

ARTIKEL 9 - BEWIJSOVEREENKOMST EN GEMACHTIGD HOF


9.1. Bij de oplossing van een geschil dat kan voortvloeien uit deze Overeenkomst en / of de uitvoering ervan, vormen de gegevens van de Verkoper (inclusief opnamen in de magnetische omgeving zoals computeraudio-opnamen) sluitend bewijs; Arbitragecommissies voor consumenten zijn bevoegd tot de waarde die is aangegeven door het Ministerie van Industrie en Handel; en consumentenrechtbanken en -directies voor incasso in de woonwijk van de consument en de verkoper is bevoegd voor de waarden die deze overschrijden.

9.2. De consument verklaart, aanvaardt en verbindt zich ertoe dat hij / zij alle voorwaarden en toelichtingen in dit contract en het bestelformulier dat het integrale deel vormt, heeft gelezen, de verkoopvoorwaarden en alle andere voorlopige informatie heeft ontvangen, onderzocht en aanvaard.