ARTIKEL 1 - ONDERWERP VAN HET CONTRACT EN DE PARTIJEN

1.1 Dit contract bepaalt de rechten en aansprakelijkheden van de partijen in overeenstemming met de bepalingen van wet nr. 6502 betreffende de bescherming van consumenten en de verordening betreffende de uitvoeringsbeginselen en procedures voor overeenkomsten op afstand met betrekking tot de verkoop van producten en diensten door de consument wiens gedetailleerde informatie wordt hieronder gegeven van www.grandbazaarist.com die wordt beheerd door de Verkoper (hierna WEBSITE genoemd) en levering van de producten op het afleveradres.

1.2. Consument geeft toe en verklaart dat hij / zij beschikt over de informatie over de basiskwalificaties, de verkoopprijs, het type betaling, de leveringsvoorwaarden en het recht om zich "terug te trekken" met betrekking tot de goederen of diensten die onderhevig zijn aan verkoop, dat hij / zij heeft bevestigd het voorlopig informeren in elektronische omgeving en het voorlopig vervolgens de goederen of diensten bestellen in overeenstemming met de bepalingen van dit contract. De voorlopige informatie en de factuur op de betalingspagina van de website www.grandbazaarist.com maken integraal deel uit van dit contract.


1.3. VERKOPER INFORMATIE

Naam: grandbazaarist.com
Adres: Binbirdirek, Gedik Paşa Cami Sk. no: 56 D: 202, 34122 Fatih / İstanbul
Tel: +90 535 964 02 03

E-posta: info@grandbazaarist.com
Klantenservice: +90 535 964

ARTIKEL 2 - CONTRACTDATUM
2.1. Deze overeenkomst werd door de partijen gesloten op ……, de datum waarop de bestelling van de consument werd voltooid op de WEBSITE en een kopie van de overeenkomst werd verzonden naar het e-mailadres van de CONSUMENT.

ARTIKEL 3 - PRODUCTEN EN DIENSTEN ONDER CONTRACT
3.1. De details van de producten en diensten besteld door de consument, de verkoopbedragen inclusief de belastingen en informatie over het nummer staan ​​hieronder vermeld. Alle producten die in de volgende tabel worden genoemd, worden hierna het product genoemd.

Visual Product Eenheidsprijs Getal BTW bedrag Vraagprijs

ARTIKEL 4 - LEVERING VAN PRODUCTEN
4.1. Het product wordt uiterlijk op de door hem / haar aangegeven adres op de door de consument op de WEBSITE of de persoon / organisatie op het door hem / haar aangegeven adres binnen de 30 dagen afgeleverd, verpakt en samen met de factuur.

In het geval dat het uitvoeren van de handeling van de goederen of diensten waarop de bestelling betrekking heeft onmogelijk wordt, informeert de verkoper de consument schriftelijk of in de Consumer Data Saver binnen drie dagen vanaf de datum van kennisname van deze situatie en stuurt hij alle geïnde betalingen terug, inclusief eventuele verzendkosten, uiterlijk binnen vier dagen (14). Het niet bestaan ​​van de goederen in voorraad wordt niet beschouwd als onmogelijkheid om de goederenhandeling te vervullen.

4.2. Indien het product geleverd moet worden aan een andere persoon / organisatie dan de Consument, is de VERKOPER niet aansprakelijk indien de te leveren persoon / organisatie de levering niet zal accepteren.

4.3. De consument is verantwoordelijk voor het controleren van het product op het moment van ontvangst en wanneer hij / zij een probleem ziet ontstaan ​​door de lading in het product, het product niet accepteren en de koeriersdienst een verklaring laten afleggen. Anders aanvaardt de verkoper geen enkele aansprakelijkheid.

ARTIKEL 5 - BETAALMETHODE
5.1. De consument accepteert, verklaart en verbindt zich ertoe dat, aangezien termijnverkopen uitsluitend met creditcards van banken kunnen worden gedaan, de consument de relevante rentetarieven, vertragingsrente en relevante informatie zal bevestigen; en bepalingen met betrekking tot het rentetarief en de vertragingsrente zullen worden toegepast in het kader van de creditcardovereenkomst tussen de Bank en de Klant overeenkomstig de geldende voorschriften. Creditcard / termijnkaart en soortgelijke betalingsfaciliteiten die worden verstrekt door instellingen die een creditcard, termijnkaart enz. Verstrekken, zoals banken en financieringsinstellingen, zijn de mogelijkheid van een lening en / of betaling op afbetaling die rechtstreeks door de verbonden instelling wordt verstrekt; De productverkopen die binnen dit kader worden gerealiseerd en waarin de verkoper het relevante bedrag volledig heeft geïnd, worden niet geteld als verkopen op afbetaling met betrekking tot de partijen bij deze overeenkomst, het zijn contante verkopen. De wettelijke rechten van de verkoper in de gevallen die door de wet als verkoop op afbetaling worden beschouwd (inclusief het recht om het contract te beëindigen en / of de resterende schuld te vorderen samen met de vertragingsrente, in het geval dat een van de afbetalingen niet wordt betaald) zijn beschikbaar en gereserveerd. Bij wanbetaling van de consument wordt een vertragingsrente van 5% per maand toegepast.

ARTIKEL 6 - ALGEMENE BEPALINGEN
6.1. De consument gaat ermee akkoord dat hij / zij de voorlopige informatie over de basiskwalificaties, de verkoopprijs en de betalingsmethode en de levering van de producten die op de WEBSITE worden weergegeven, heeft gelezen en op de hoogte is, de basiskwalificaties, de verkoopprijs en de betalingsmethode heeft gelezen en geïnformeerd en de voorlopige informatie over de levering en gaf de nodige bevestiging voor de verkoop in de elektronische omgeving.

6.2. Door deze overeenkomst in een elektronische omgeving te bevestigen, bevestigt de consument dat hij / zij het adres, de basiskenmerken van de bestelde producten, de productprijzen inclusief belasting, betalings- en leveringsinformatie en informatie over het herroepingsrecht nauwkeurig en volledig heeft verkregen.

6.3. De verkoper is verantwoordelijk voor het leveren van het product dat onder het contract valt op een deugdelijke, volledige manier, in overeenstemming met de specificaties die zijn gespecificeerd in de bestelling en met eventuele garantiedocumenten en gebruikershandleidingen.

6.4. De verkoper mag een ander product met dezelfde kwaliteit en prijs aan de consument leveren voordat de contractuele prestatieverplichting afloopt.

6.5. Als de verkoper de contractuele verplichtingen niet nakomt in het geval dat de uitvoering van het product of de dienst waarop de bestelling betrekking heeft onmogelijk wordt, zal de verkoper de consument vóór het verstrijken van de nakoming van de contractuele verplichting informeren en een ander product leveren met gelijke kwaliteit en prijs voor de consument.

6.6. Voor de levering van het product dat onder de overeenkomst valt, is het verplicht dat de ondertekende kopie van deze overeenkomst in elektronische omgeving aan de verkoper wordt geleverd en dat de prijs is betaald via de door de consument gekozen betaalmethode. Als de productprijs om welke reden dan ook niet in de bankgegevens wordt betaald of geannuleerd, wordt de verkoper geacht te zijn vrijgegeven van de levering van het product.

6.7. Indien de bank / financieringsinstelling waarbij de creditcard wordt gebruikt het product na de levering van het product om welke reden dan ook niet aan de verkoper betaalt, wordt het product uiterlijk binnen 3 dagen door de consument aan de verkoper geretourneerd. zijn alle kosten voor rekening van de consument. Alle andere contractuele en wettelijke rechten van de verkoper, inclusief de opvolging van de productprijs, blijven in ieder geval voorbehouden.

6.8. In het geval dat de uitvoering van de handelingen van de goederen of diensten uitgevoerd in de bestelling onmogelijk wordt, informeert de verkoper de consument schriftelijk of met permanente gegevensopslag binnen drie dagen na de datum van kennis van deze situatie en alle geïnde betalingen, inclusief eventuele verzendkosten, worden uiterlijk binnen veertien (14) dagen geretourneerd vanaf de datum van kennisgeving. Het niet bestaan ​​van de goederen in voorraad wordt niet beschouwd als onmogelijkheid om de goederenhandeling te vervullen.

7- Processen voor productlevering

7.1. Het product wordt geleverd op het door de Consument aangegeven afleveradres op de WEBSITE of aan de persoon / organisatie op het door hem / haar aangegeven adres, uiterlijk binnen 30 dagen, op een veilige manier en verpakt samen met de factuur. In het geval dat de uitvoering van de handelingen van de goederen of diensten uitgevoerd in de bestelling onmogelijk wordt, informeert de verkoper de consument schriftelijk of met permanente gegevensopslag binnen drie dagen na de datum van kennis van deze situatie en alle geïnde betalingen, inclusief eventuele verzendkosten, worden uiterlijk binnen veertien (14) dagen geretourneerd vanaf de datum van kennisgeving. Het niet bestaan ​​van de goederen in voorraad wordt niet beschouwd als onmogelijkheid om de goederenhandeling te vervullen.

7.2. Indien het product wordt afgeleverd bij een andere persoon / organisatie dan de consument, en indien de persoon / organisatie de levering niet accepteert, kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld.

7.3. De consument is verantwoordelijk voor het controleren van het product op het moment van ontvangst en wanneer hij / zij een probleem ziet ontstaan ​​door de lading in het product, het product niet accepteren en de koeriersdienst een verklaring laten afleggen. Anders aanvaardt de verkoper geen enkele aansprakelijkheid.

8- HET RECHT VAN INTREKKING
Overeenkomstig de relevante bepalingen van de wet op de consumentenbescherming nr. 6502 en de richtlijn overeenkomsten op afstand;
8.1 Bij overeenkomsten op afstand over de verkoop van goederen heeft de consument het recht om binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst de overeenkomst zonder opgaaf van redenen en zonder boetebeding te betalen. De consument kan echter zijn herroepingsrecht vanaf de totstandkoming van deze overeenkomst gebruiken tot de levering van de goederen. Het volstaat om de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht schriftelijk of via permanente gegevensopslag aan de verkoper of de aanbieder te richten. Om ervoor te zorgen dat onze klanten gebruik kunnen maken van hun herroepingsrecht, moeten ze de turn in slip invullen die ze samen met het product hebben ontvangen en het product met de turn in slip naar het COURIER-bedrijf sturen.

Bij het bepalen van de duur van het herroepingsrecht;
a) Voor de producten die onder een enkele bestelling vallen; de dag waarop de laatste goederen zijn geleverd aan de consument of aan een door de consument vastgestelde derde,
b) Voor de producten die uit meer dan één delen bestaan; de dag waarop het laatste onderdeel aan de consument wordt geleverd of aan een door de consument vastgestelde derde,
c) Voor de contracten waarin de goederen gedurende een bepaalde periode regelmatig worden geleverd; Als basis wordt genomen de dag waarop de eerste zaken aan de consument of aan een door de consument bepaalde derde worden geleverd.


8.2. Het herroepingsrecht van de consument is niet van toepassing op overeenkomsten betreffende;
a) De goederen bereid in overeenstemming met het verzoek en de persoonlijke behoeften van de klant,
b) De levering van de bederfelijke waren of de goederen waarvan de vervaldatum kort is,
c) De levering van de goederen waarvan het beschermende element zoals de verpakking, de tape en de verzegeling is geopend, op voorwaarde dat het om gezondheids- en hygiënische redenen niet geschikt is om ze terug te sturen,
d) op de goederen die vermengd zijn met andere goederen en onmogelijk intrinsiek te scheiden zijn,
e) Boeken, digitale inhoud en computerverbruiksmaterialen die in de fysieke omgeving kunnen worden aangeboden wanneer hun beschermende element zoals verpakking, tape en zegel wordt geopend,
f) De levering van de periodieke publicaties zoals tijdschriften en tijdschriften behalve die welke zijn voorzien in het kader van de abonnementsovereenkomst,
g) Accommodatie, verhuizen, een auto huren, levering van eten en drinken en recreatieve activiteiten die binnen een bepaalde datum of periode moeten worden voltooid,
h) Diensten die onmiddellijk worden vervuld in de elektronische omgeving of onstoffelijke eigendommen die onmiddellijk aan de klant worden geleverd,
i) Diensten die zijn begonnen te worden verleend vóór de vervaldatum van het herroepingsrecht, en
j) Goederen en diensten waarvan de prijzen veranderen afhankelijk van de schommelingen op de financiële markten en buiten de controle van de verkoper of aanbieder.

8.3- In het geval dat de consument gebruik maakt van zijn / haar herroepingsrecht, is de verkoper of de aanbieder verplicht om het totale ontvangen bedrag en de verhandelbare instrumenten die de consument in de schulden brengen en allerlei soortgelijke documenten binnen 14 (veertien) dagen na de datum waarop de kennisgeving van intrekking hem kosteloos wordt bezorgd.

8.4- De consument is niet aansprakelijk binnen het herroepingsrecht voor wijzigingen of vervormingen van de goederen als hij de goederen gebruikt in overeenstemming met de werking, technische specificaties en gebruiksinstructies.
8.5- Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, is hij niet aansprakelijk voor het betalen van de kosten in verband met de retourzending als hij / zij de goederen retourneert via de koerier die in de voorlopige informatie is vermeld. In het geval dat de verkoper in de voorlopige informatie geen koerier opgeeft voor de retourzending, kunnen geen kosten van de consument worden geëist. In het geval dat de koerier die wordt vermeld in de voorlopige informatie voor de retourzending geen filiaal heeft op de locatie van de consument, is de verkoper verplicht ervoor te zorgen dat de goederen die worden gevraagd om te worden geretourneerd, zonder extra kosten bij de consument worden opgehaald .

8.6- De consument is verplicht de goederen terug te sturen naar de verkoper binnen 10 (tien) dagen vanaf de datum waarop hij de verkoper op de hoogte heeft gesteld van het gebruik van het herroepingsrecht, tenzij de verkoper een voorstel heeft gedaan dat hij / zij zal hebben zijn bezittingen zijn teruggenomen.

8.7- Zoals vermeld in artikel 1, eerste alinea, van de verordening betreffende overeenkomsten op afstand, hebben de consumenten geen herroepingsrecht voor producten die speciaal voor de persoon zijn bereid.

8.8- De bestellingen in de fase "Geleverd aan koerier" kunnen niet worden geannuleerd in het stadium van vrachtaflevering.
8.9- Voor de bestellingen in de fase "Geleverd aan koerier" moeten onze klanten de lading terugsturen naar het koeriersbedrijf zonder de doos van het product te openen. Het bepaalde in artikel 8.1 is voorbehouden.

De informatie over het bedrijf dat op de hoogte moet worden gebracht van de intrekking;
Titel: grandbazaarist.com
Adres: Binbirdirek, Gedik Paşa Cami Sk. no: 56 D: 202, 34122 Fatih / İstanbul
Tel: +90 535 964 02 03

E-mail: info@grandbazaarist.com

ARTIKEL 9- BEWIJSOVEREENKOMST EN GEAUTORISEERD HOF


9.1. Bij het oplossen van geschillen die kunnen voortvloeien uit deze Overeenkomst en / of de implementatie ervan, vormen de verkopersrecords (inclusief opnames in de magnetische omgeving zoals computeraudio-opnames) overtuigend bewijs; Consumer Arbitration Committees zijn geautoriseerd tot de door het Ministerie van Industrie en Handel opgegeven waarde; en consumentenrechtbanken en directoraten voor incasso in de woonwijk van de consument en de verkoper zijn geautoriseerd voor de waarden die deze overschrijden.

9.2. De consument verklaart, aanvaardt en verbindt zich ertoe dat hij / zij alle voorwaarden en toelichtingen heeft gelezen die in dit contract en het bestelformulier dat het integrale deel uitmaakt, heeft gelezen, de verkoopvoorwaarden en alle andere voorlopige informatie heeft ontvangen, onderzocht en aanvaard.