ARTIKEL 1 - ONDERWERP VAN DE OVEREENKOMST EN DE PARTIJEN

1.1 Dit contract bepaalt de rechten en aansprakelijkheden van de partijen in overeenstemming met de bepalingen van wet nr. 6502 betreffende de bescherming van de consument en de verordening betreffende de uitvoeringsbeginselen en -procedures van overeenkomsten op afstand met betrekking tot de verkoop van producten en diensten door de consument waarvan de consument gedetailleerde informatie wordt hieronder gegeven van www.grandbazaarist.com die wordt beheerd door de verkoper (hierna WEBSITE genoemd) en de levering van de producten op het afleveradres.

1.2. De consument geeft toe en verklaart dat hij / zij beschikt over de informatie over de basiskwalificaties, de verkoopprijs, het type betaling, de leveringsvoorwaarden en het recht om zich “terug te trekken” met betrekking tot de goederen of diensten die worden verkocht, die hij / zij heeft bevestigd de voorlopige informatie in elektronische omgeving en de voorlopige vervolgens bestelde de goederen of diensten in overeenstemming met de bepalingen van dit contract. De voorlopige informatie en de factuur op de betalingspagina van de website www.grandbazaarist.com maken integraal deel uit van dit contract.


1.3. VERKOPER INFORMATIE

Naam: grandbazaarist.com
Adres: Binbirdirek, Gedik Paşa Cami Sk. no: 56 D: 202, 34122 Fatih / İstanbul
Tel: +90 535 964 02 03

E-mailadres: info@grandbazaarist.com
Klantenservice: +90 535 964

ARTIKEL 2 - DATUM VAN OVEREENKOMST
2.1. Deze overeenkomst werd door de partijen gesloten op ..., de datum waarop de bestelling van de consument op de WEBSITE werd voltooid en een kopie van het contract werd verzonden naar het e-mailadres van de CONSUMENT.

ARTIKEL 3 - PRODUCTEN EN DIENSTEN ONDERWORPEN AAN CONTRACT
3.1. De details van de producten en diensten die door de consument zijn besteld, de verkoopbedragen inclusief de belastingen en informatie over het nummer staan ​​hieronder vermeld. Alle producten in de volgende tabel worden hierna het Product genoemd.

Visual Product Eenheidsprijs Getal BTW bedrag Vraagprijs

ARTIKEL 4 - LEVERING VAN PRODUCTEN
4.1. Het Product wordt afgeleverd op het afleveradres dat door de Consument op de WEBSITE of de persoon / organisatie is opgegeven op het door hem aangegeven adres in de laatste 30 dagen, verpakt en samen met de factuur.

In het geval dat de uitvoering van de goederen of diensten waarop de bestelling betrekking heeft onmogelijk wordt, stelt de verkoper de consument binnen drie dagen na de datum van kennisneming van deze situatie schriftelijk of in de Consumer Data Saver op de hoogte en retourneert alle geïnde betalingen, inclusief de eventuele verzendkosten binnen vier dagen (14). Het niet bestaan ​​van de goederen in voorraad wordt niet beschouwd als onmogelijkheid om de handeling van de goederen te vervullen.

4.2. Als het product aan een andere persoon / organisatie dan de consument moet worden geleverd, kan de VERKOPER niet aansprakelijk worden gesteld als de te leveren persoon / organisatie de levering niet accepteert.

4.3. De consument is verantwoordelijk voor het controleren van het product op het moment van ontvangst en wanneer hij / zij een probleem ziet ontstaan ​​door de lading in het product, het product niet accepteert en de koeriersdienst een verklaring aflegt. Anders aanvaardt de verkoper geen enkele aansprakelijkheid.

ARTIKEL 5 - BETALINGSMETHODE
5.1. De consument aanvaardt, verklaart en verbindt zich ertoe dat, aangezien termijnverkopen alleen kunnen worden gedaan met creditcards van banken, de consument de relevante rentetarieven, standaardrente en relevante informatie bevestigt; en bepalingen met betrekking tot de rente en de vertragingsrente zullen worden toegepast in het kader van de creditcardovereenkomst tussen de Bank en de Klant overeenkomstig de geldende bepalingen van de regelgeving. Creditcard / termijnkaart en soortgelijke betalingsfaciliteiten verstrekt door instellingen die creditcard, termijnkaart enz. Zoals banken en financieringsinstellingen verstrekken, zijn de mogelijkheid van een lening en / of termijnbetaling die rechtstreeks door de verbonden instelling wordt verstrekt; De productverkopen die in dit kader worden gerealiseerd en waarbij de Verkoper het relevante bedrag volledig heeft geïncasseerd, worden niet als afbetalingsverkopen gerekend voor de partijen bij deze Overeenkomst, het zijn contante verkopen. De wettelijke rechten van de verkoper in de gevallen die door de wet worden beschouwd als verkoop op afbetaling (inclusief het recht om het contract te beëindigen en / of claimen dat de resterende schuld wordt betaald samen met de vertragingsrente, in het geval dat een van de termijnen niet wordt betaald) zijn beschikbaar en gereserveerd. In geval van wanbetaling van de consument wordt een vertragingsrente van 5% per maand toegepast.

ARTIKEL 6 - ALGEMENE BEPALINGEN
6.1. De consument stemt ermee in dat hij / zij kennis heeft genomen van de voorlopige informatie met betrekking tot de basiskwalificaties, verkoopprijs en betalingsmethode en levering van de producten die op de WEBSITE worden weergegeven, de basiskwalificaties, verkoopprijs en betalingsmethode heeft gelezen en heeft de voorlopige informatie over de levering en gaf de nodige bevestiging voor de verkoop in de elektronische omgeving.

6.2. Door deze overeenkomst in een elektronische omgeving te bevestigen, bevestigt de consument dat hij / zij het adres, de basiskenmerken van de bestelde producten, productprijzen inclusief btw, betalings- en leveringsinformatie en informatie over het herroepingsrecht nauwkeurig en volledig heeft verkregen.

6.3. De verkoper is verantwoordelijk voor het leveren van het product waarop de overeenkomst betrekking heeft op een degelijke en volledige manier, in overeenstemming met de specificaties in de bestelling en met de eventuele garantiedocumenten en gebruikershandleidingen.

6.4. De verkoper kan een ander product tegen dezelfde kwaliteit en prijs aan de consument leveren voordat de contractuele prestatieverplichting vervalt.

6.5. Als de verkoper de contractuele verplichtingen niet nakomt in het geval dat de nakoming van het product of de dienst waarop de bestelling betrekking heeft onmogelijk wordt, zal de verkoper de consument informeren vóór het verstrijken van de nakomingsverplichting die voortvloeit uit het contract en een ander product leveren met gelijke kwaliteit en prijs voor de consument.

6.6. Voor de levering van het product waarop de overeenkomst betrekking heeft, is het verplicht dat het ondertekende exemplaar van deze overeenkomst in elektronische omgeving aan de verkoper wordt geleverd en dat de prijs is betaald door de door de consument gewenste betaalmethode. Als de productprijs om welke reden dan ook niet wordt betaald of geannuleerd in de bankadministratie, wordt de verkoper geacht te zijn vrijgegeven van de levering van het product.

6.7. In het geval dat de bank / financieringsinstelling waartoe de creditcard is gebruikt, het product om de een of andere reden na de levering van het product om de een of andere reden niet aan de verkoper betaalt, wordt het product uiterlijk binnen 3 dagen door de consument aan de verkoper geretourneerd alle kosten zijn voor rekening van de consument. Alle andere contractuele en wettelijke rechten van de Verkoper, inclusief de opvolging van de Productprijs, zijn in elk geval voorbehouden.

6.8. In het geval dat de uitvoering van de handelingen van de goederen of diensten die in de bestelling worden uitgevoerd onmogelijk wordt, stelt de verkoper de consument binnen drie dagen na de datum van kennisneming van deze situatie en alle geïnde betalingen in kennis van schriftelijke of permanente gegevensopslag, inclusief de bezorgkosten, indien van toepassing, worden binnen veertien (14) dagen geretourneerd vanaf de datum van kennisgeving. Het niet bestaan ​​van de goederen in voorraad wordt niet beschouwd als onmogelijkheid om de handeling van de goederen te vervullen.

7- Productafleverprocessen

7.1. Het product wordt binnen 30 dagen op een door de consument opgegeven afleveradres op de WEBSITE of aan de persoon / organisatie op het door hem / haar opgegeven adres op een beveiligde manier geleverd en samen met de factuur verpakt. In het geval dat de uitvoering van de handelingen van de goederen of diensten die in de bestelling worden uitgevoerd onmogelijk wordt, stelt de verkoper de consument binnen drie dagen na de datum van kennisneming van deze situatie en alle geïnde betalingen in kennis van schriftelijke of permanente gegevensopslag, inclusief de bezorgkosten, indien van toepassing, worden uiterlijk binnen veertien (14) dagen geretourneerd vanaf de datum van kennisgeving. Het niet bestaan ​​van de goederen in voorraad wordt niet beschouwd als onmogelijkheid om de handeling van de goederen te vervullen.

7.2. Als het product moet worden geleverd aan een andere persoon / organisatie dan de consument, en als de persoon / organisatie de levering niet accepteert, kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld.

7.3. De consument is verantwoordelijk voor het controleren van het product op het moment van ontvangst en wanneer hij / zij een probleem ziet ontstaan ​​door de lading in het product, het product niet accepteert en de koeriersdienst een verklaring aflegt. Anders aanvaardt de verkoper geen enkele aansprakelijkheid.

8- HET RECHT VAN INTREKKING
Overeenkomstig de relevante bepalingen van de consumentenbeschermingswet nr. 6502 en de richtlijn betreffende overeenkomsten op afstand;
8.1 In overeenkomsten op afstand over de verkoop van goederen heeft de consument het recht om zich binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst terug te trekken zonder excuses te tonen en een boetebeding te betalen. De consument kan echter gebruik maken van zijn herroepingsrecht vanaf de totstandkoming van deze overeenkomst tot de levering van de goederen. Het volstaat om de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht schriftelijk of via permanente gegevensopslag aan de verkoper of de aanbieder te richten. Opdat onze klanten gebruik kunnen maken van hun herroepingsrecht, moeten zij de inleverbon invullen die samen met het product naar hen is verzonden en het product indienen bij de COURIER onderneming met de inleverbon.

Bij het bepalen van de duur van het herroepingsrecht;
a) Voor de producten die onder een enkele bestelling vallen; de dag waarop de laatste goederen zijn geleverd aan de consument of aan een door de consument vastgestelde derde,
b) Voor de producten die uit meer dan één delen bestaan; de dag waarop het laatste onderdeel aan de consument wordt geleverd of aan een door de consument vastgestelde derde,
c) Voor de contracten waarin de goederen gedurende een bepaalde periode regelmatig worden geleverd; Als basis wordt genomen de dag waarop de eerste zaken aan de consument of aan een door de consument bepaalde derde worden geleverd.


8.2. Het herroepingsrecht van de consument is niet van toepassing op de overeenkomsten betreffende;
a) De goederen bereid in overeenstemming met het verzoek en de persoonlijke behoeften van de klant,
b) De levering van de bederfelijke waren of de goederen waarvan de vervaldatum kort is,
c) De levering van de goederen waarvan het beschermende element, zoals de verpakking, de tape en het zegel wordt geopend, op voorwaarde dat het niet geschikt is om ze terug te sturen vanwege gezondheids- en hygiënische redenen
d) Op de goederen die met andere goederen worden gemengd en niet intrinsiek kunnen worden gescheiden,
e) Boeken, digitale inhoud en computerverbruiksartikelen die in de fysieke omgeving kunnen worden aangeboden wanneer hun beschermend element zoals verpakking, plakband en zegel wordt geopend,
f) De levering van de periodieke publicaties zoals tijdschriften en tijdschriften behalve die voorzien in het kader van de abonnementsovereenkomst,
g) Accommodatie, verhuizen, een auto huren, aanbod van voedsel en dranken en recreatieve activiteiten die binnen een bepaalde datum of periode moeten zijn voltooid,
h) Diensten die onmiddellijk worden uitgevoerd in de elektronische omgeving of onstoffelijke eigendommen die onmiddellijk aan de klant worden geleverd,
i) Diensten die zijn begonnen te worden geleverd vóór de vervaldatum van het herroepingsrecht, en
j) Goederen en diensten waarvan de prijzen veranderen, afhankelijk van de schommelingen op de financiële markten en buiten de controle van de verkoper of aanbieder.

8.3- In het geval dat de consument gebruik maakt van zijn / haar herroepingsrecht, is de verkoper of de aanbieder verplicht om het totale ontvangen bedrag en de verhandelbare instrumenten binnen 14 (veertien) dagen na de schuld en allerlei soortgelijke documenten aan de consument terug te geven. de datum waarop de kennisgeving van herroeping hem kosteloos wordt bezorgd.

8.4- De consument is niet aansprakelijk binnen het herroepingsrecht voor wijzigingen of verstoringen van de goederen als hij / zij de goederen gebruikt in overeenstemming met de werking, technische specificaties en gebruiksinstructies.
8.5- Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, is hij niet aansprakelijk voor de kosten in verband met de retourzending als hij / zij de goederen retourneert via de koerier die in de voorlopige informatie is vermeld voor retourzending. In het geval dat de verkoper geen koerier voor de retourzending in de voorlopige informatie opgeeft, kunnen geen kosten worden geëist van de consument. In het geval dat de koerier die in de voorlopige informatie voor de retourzending wordt vermeld, geen filiaal op de locatie van de consument heeft, is de verkoper verplicht ervoor te zorgen dat de goederen die worden gevraagd om te worden geretourneerd bij de consument worden opgehaald zonder extra kosten .

8.6- De consument is verplicht de goederen binnen tien (tien) dagen na de datum waarop hij de verkoper op de hoogte heeft gesteld van het gebruik van het herroepingsrecht aan de verkoper terug te sturen, tenzij de verkoper een voorstel heeft gedaan dat hij / zij zijn eigendom teruggenomen.

8.7 - Zoals vermeld in artikel 1, eerste alinea, van de verordening betreffende overeenkomsten op afstand, hebben de consumenten geen herroepingsrecht voor de producten die speciaal voor de persoon zijn voorbereid.

8.8- De bestellingen in de fase “Geleverd aan koerier” kunnen niet worden geannuleerd tijdens de fase van vrachtlevering.
8.9- Voor de bestellingen in de fase “Geleverd aan koerier” moeten onze klanten de lading terugsturen naar het koeriersbedrijf zonder de doos van het product te openen. De bepalingen in artikel 8.1 zijn voorbehouden.

De informatie over het bedrijf dat op de hoogte moet worden gebracht van de intrekking;
Titel: grandbazaarist.com
Adres: Binbirdirek, Gedik Paşa Cami Sk. no: 56 D: 202, 34122 Fatih / İstanbul
Tel: +90 535 964 02 03

E-mail: info@grandbazaarist.com

ARTIKEL 9 - BEWIJSOVEREENKOMST EN GEMACHTIGD HOF


9.1. Bij het oplossen van geschillen die kunnen voortvloeien uit deze Overeenkomst en / of de uitvoering ervan, vormen verkopersrecords (inclusief opnamen in de magnetische omgeving zoals computeraudio-opnamen) afdoend bewijs; Arbitragecomités voor consumenten zijn bevoegd tot de door het ministerie van Industrie en Handel opgegeven waarde; en Consumentenrechtbanken en Directoraten van Incassobureaus in woongebieden van de consument en de verkoper zijn bevoegd voor de waarden die deze overschrijden.

9.2. De consument verklaart, aanvaardt en verbindt zich ertoe dat hij / zij alle voorwaarden en toelichtingen die in dit contract en het bestelformulier dat het integrale deel uitmaakt, heeft gelezen, de verkoopvoorwaarden en alle andere voorlopige informatie heeft ontvangen, onderzocht en aanvaard.