ČLEN 1 - PREDMET POGODBE IN STRANKE

1.1 Ta pogodba določa pravice in obveznosti strank v skladu z določbami zakona št. 6502 o varstvu potrošnikov in Uredbe o izvedbenih načelih in postopkih pogodb na daljavo pri prodaji izdelkov in storitev, ki jih opravi potrošnik, katerega podrobne informacije so navedene spodaj s spletnega mesta www.grandbazaarist.com, ki ga upravlja prodajalec (v nadaljnjem besedilu: SPLETNA STRAN) in dostavo izdelkov na naslov za dostavo.

1.2. Potrošnik prizna in izjavi, da ima podatke o osnovnih kvalifikacijah, prodajni ceni, vrsti plačila, pogojih dobave in pravici do odstopa od blaga ali storitev, ki so predmet prodaje, da je potrdil predhodno obveščanje v elektronskem okolju in predhodno nato naročilo blaga ali storitev v skladu z določbami te pogodbe. Predhodno obveščanje in račun na plačilni strani spletnega mesta www.grandbazaarist.com sta sestavni del te pogodbe.


1.3 INFORMACIJE PRODAJALCA

Ime: grandbazaarist.com
Naslov: Binbirdirek, Gedik Paşa Cami Sk. št: 56 D: 202, 34122 Fatih / İstanbul
Tel: + 90 535 964 02 03

E-pošta: info@grandbazaarist.com
Storitve za stranke: +90 535 964 02 03

ČLEN 2 - DATUM POGODBE
2.1. Ta sporazum sta stranki sklenili ……, datum, ko je bilo naročilo Potrošnika na SPLETNI STRANI zaključeno in kopija pogodbe poslana na elektronski naslov POTROŠNIKA.

ČLEN 3 - IZDELKI IN STORITVE, PREDMET NAROČILA
3.1. Spodaj so navedeni podatki o izdelkih in storitvah, ki jih naroči potrošnik, zneski prodaje, vključno z davki in podatki o številki. Vsi izdelki, našteti v naslednji tabeli, so v nadaljevanju izdelki.

Vizualni Izdelek Cena na enoto Število Znesek DDV prodajna cena

ČLEN 4 - DOSTAVA IZDELKOV
4.1. Izdelek se dostavi na naslov dostave, ki ga potrošnik navede na SPLETNI STRANI ali oseba / organizacija na naslovu, ki ga je navedel v zadnjih 30 dneh, pakirano in skupaj z računom.

V primeru, da izpolnitev akta za blago ali storitve, za katere velja naročilo, postane nemogoča, prodajalec v treh dneh od dneva, ko se seznani s to situacijo, o tem pisno ali v varčevanju s potrošniki obvesti potrošnika in vrne vsa zbrana plačila, vključno s stroški dostave, če obstajajo, najpozneje v štirih dneh (14). Neobstoj blaga na zalogi se ne šteje za nemogoče izpolniti akt iz blaga.

4.2. Če je treba izdelek dostaviti drugi osebi / organizaciji kot Potrošnik, prodajalec ne odgovarja, če oseba / organizacija, ki bo dostavljena, dobave ne sprejme.

4.3. Potrošnik je odgovoren za preverjanje izdelka ob prejemu in kadar v izdelku zazna težavo, ki nastane zaradi tovora, ne prevzame izdelka in naloži, da uradnik kurirske družbe odloži izjavo. Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti.

ČLEN 5 - NAČIN PLAČILA
5.1. Potrošnik sprejema, izjavlja in se zavezuje, da lahko potrošnik potrdi ustrezne obrestne mere, zamudne obresti in ustrezne podatke, ker lahko terminske prodaje opravljajo samo kreditne kartice bank; in določbe o obrestni meri in zamudnih obrestih se bodo uporabljale v okviru sporazuma o kreditni kartici med Banko in stranko v skladu z veljavnimi predpisi. Kreditna / obročna kartica in podobni plačilni pripomočki, ki jih nudijo institucije, ki dajejo kreditno kartico, obročno kartico itd., Na primer banke in finančne institucije, omogočajo posojilo in / ali obročno plačilo, ki ga zagotovi neposredno povezana institucija; Prodaja izdelkov, ki je realizirana v tem okviru in v kateri je prodajalec v celoti zbral ustrezni znesek, se ne šteje za obročno prodajo za pogodbenice tega sporazuma, temveč je gotovinska prodaja. Pravne pravice prodajalca v primerih, ki jih zakon šteje za obroke (vključno s pravico do odpovedi pogodbe in / ali terjanjem preostalega dolga, plačanega skupaj z zamudnimi obrestmi, če kateri od obrokov ni plačan) so na voljo in rezervirane. V primeru neplačila potrošnika se uporabijo zamudne obresti v višini 5% mesečno.

ČLEN 6 - SPLOŠNE DOLOČBE
6.1. Potrošnik se strinja, da je prebral in se zaveda predhodnih informacij o osnovnih kvalifikacijah, prodajni ceni in načinu plačila ter dostavi izdelkov, ki so prikazani na Spletni strani, prebral in seznanil osnovne kvalifikacije, prodajno ceno in način plačila ter predhodne informacije o dostavi in ​​dal potrebno potrditev za prodajo v elektronskem okolju.

6.2. Potrošnik s potrditvijo tega sporazuma v elektronskem okolju potrjuje, da je natančno in v celoti pridobil naslov, osnovne značilnosti naročenih izdelkov, cene izdelkov, vključno z davki, podatki o plačilu in dostavi ter informacije o pravici do odstopa.

6.3. Prodajalec je odgovoren za dostavo izdelka, ki je predmet pogodbe, skladno, v skladu s specifikacijami, navedenimi v naročilu, in z garancijskimi dokumenti in priročniki za uporabo, če obstajajo.

6.4. Prodajalec lahko potrošniku pred iztekom pogodbene obveznosti dobavi drugačen izdelek enake kakovosti in cene.

6.5. Če prodajalec ne izpolni pogodbenih obveznosti v primeru, da izpolnitev izdelka ali storitve, za katero velja naročilo, postane nemogoča, prodajalec obvesti potrošnika pred iztekom izpolnitvene obveznosti, ki izhaja iz pogodbe, in dobavi drug izdelek z enaka kakovost in cena za potrošnika.

6.6. Za dostavo izdelka, za katerega velja pogodba, je obvezno, da se podpisana kopija te pogodbe dostavi Prodajalcu v elektronskem okolju, cena pa je plačana s strani Potrošnika. Če cena izdelka iz katerega koli razloga ni plačana ali preklicana v bančni evidenci, se šteje, da je prodajalec oproščen dobave izdelka.

6.7. V primeru, da banka / finančna institucija, ki ji pripada kreditna kartica, po izročitvi izdelka iz kakršnega koli razloga ne plača izdelka prodajalcu, izdelek mora potrošnik vrniti prodajalcu najpozneje v 3 dneh , vse stroške krije Potrošnik. Vse druge pogodbene in zakonske pravice prodajalca, vključno s spremljanjem cene izdelka, so v vsakem primeru pridržane.

6.8. V primeru, da izpolnitev aktov blaga ali storitev, opravljenih z naročilom, postane nemogoča, prodajalec kupca pisno ali s trajnim shranjevanjem podatkov obvesti v treh dneh od dneva, ko se seznani s to situacijo in vsemi zbranimi plačili oz. vključno s stroški dostave, če obstajajo, se vrnejo najpozneje v štirinajstih (14) dneh od datuma obvestila. Neobstoj blaga na zalogi se ne šteje za nemogoče izpolniti akt iz blaga.

7- Postopki dostave izdelkov

7.1. Izdelek se dostavi na naslov dostave, ki ga potrošnik navede na SPLETNI STRANI ali osebo / organizacijo na naslovu, ki ga je navedel najpozneje v 30 dneh, na varen način in pakira skupaj z računom. V primeru, da izpolnitev aktov blaga ali storitev, opravljenih z naročilom, postane nemogoča, prodajalec kupca pisno ali s trajnim shranjevanjem podatkov obvesti v treh dneh od dneva, ko se seznani s to situacijo in vsemi zbranimi plačili oz. vključno s stroški dostave, če obstajajo, se vrnejo najpozneje v štirinajstih (14) dneh od datuma obvestila. Neobstoj blaga na zalogi se ne šteje za nemogoče izpolniti akt iz blaga.

7.2. Če je treba izdelek dostaviti drugi osebi / organizaciji kot potrošniku, in če oseba / organizacija ne sprejme dobave, prodajalec ne odgovarja.

7.3. Potrošnik je odgovoren za preverjanje izdelka ob prejemu in kadar v izdelku zazna težavo, ki nastane zaradi tovora, ne prevzame izdelka in naloži, da uradnik kurirske družbe odloži izjavo. Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti.

8- PRAVA ODSTOPA
V skladu z ustreznimi določbami zakona o varstvu potrošnikov št. 6502 in direktive o pogodbah na daljavo;
8.1 V pogodbah o prodaji blaga na daljavo ima potrošnik pravico odstopiti v 14 (štirinajstih) dneh od prejema, ne da bi pri tem izkazal nobene izgovore in plačal kazenski klavzuli. Vendar lahko potrošnik svojo pravico do odstopa od vzpostavitve tega sporazuma uporabi do dobave blaga. Zadošča, da prodajalca ali ponudnika obvestilo o uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe pisno ali prek trajnega shranjevanja podatkov. Da bodo naše stranke lahko izkoristile svojo pravico do odstopa od pogodbe, morajo izpolniti obrazec, ki jim ga pošljejo skupaj z izdelkom, in izdelek oddati podjetju COURIER s povratnico.

Pri določitvi trajanja pravice do odstopa;
a) za izdelke, za katere velja eno samo naročilo; dan, ko je zadnje blago dostavljeno Potrošniku ali tretji osebi, ki jo določi Potrošnik,
b) za izdelke, ki so sestavljeni iz več delov; dan, ko je zadnji del dostavljen Potrošniku ali tretji osebi, ki jo določi Potrošnik,
c) za pogodbe, v katerih se blago redno dobavlja v določenem obdobju; na podlagi dneva, ko je prvo blago dostavljeno Potrošniku ali tretji osebi, ki jo določi Potrošnik.


8.2. Potrošnikova pravica do odstopa ne velja za pogodbe;
a) blago, pripravljeno v skladu z zahtevo in osebnimi potrebami stranke,
b) dobava pokvarljivih izdelkov ali blaga, ki mu je potekel rok uporabe,
c) Dobava blaga, katerega zaščitni element, kot so embalaža, trak in pečat, se odpre, pod pogojem, da ga ni mogoče vrniti zaradi zdravstvenih in higienskih skrbi,
d) na blago, ki se meša z drugim blagom in ga ni mogoče ločiti,
e) knjige, digitalne vsebine in računalniško potrošni material, ki se lahko ponudi v fizičnem okolju, ko se odpre njihov zaščitni element, kot so paket, trak in pečat,
f) oddajo periodičnih publikacij, kot so revije in revije, razen tistih, ki so predvidene v okviru naročniške pogodbe,
g) nastanitev, selitev, najem avtomobila, dobava hrane in pijač ter rekreacijske dejavnosti, ki jih je treba zaključiti v določenem datumu ali obdobju,
h) storitve, ki so takoj opravljene v elektronskem okolju ali lastninski lastnini, ki jih kupcu nemudoma dostavijo,
i) storitve, ki so se začele opravljati pred potekom pravice do odstopa od pogodbe, in
j) Blago in storitve, katerih cene se spreminjajo glede na nihanja na finančnih trgih in izven nadzora prodajalca ali ponudnika.

8.3- V primeru, da potrošnik izkoristi svojo pravico do odstopa od pogodbe, je prodajalec ali ponudnik dolžan vrniti celotni prejeti znesek in prenosne instrumente, ki potrošnika dolgujejo in vse podobne dokumente v roku 14 (štirinajst) dni od datumu, ko mu bomo sporočili odstop od pogodbe brez kakršnega koli bremena.

8.4 - Potrošnik ni upravičen do pravice do odstopa od pogodbe za kakršne koli spremembe ali izkrivljanja blaga, če blago uporablja v skladu z njegovim delovanjem, tehničnimi specifikacijami in navodili za uporabo.
8.5 - Če potrošnik uporablja pravico do odstopa od pogodbe, ni dolžan plačati stroškov, povezanih z vračilom, če blago vrne prek kurirja, ki je v predhodnih informacijah naveden za vrnitev. V primeru, da prodajalec v predhodnih informacijah ne navede nobenega kurirja za vračilo, od potrošnika ni mogoče zahtevati stroškov. V primeru, da kurir, naveden v predhodnih informacijah za vračilo, nima podružnice na lokaciji potrošnika, je prodajalec dolžan zagotoviti, da se blago, za katero se zahteva vračilo, odveže od potrošnika brez dodatnih stroškov. .

8.6- Potrošnik je dolžan vrniti blago Prodajalcu v roku 10 (deset) dni od dneva, ko prodajalca obvesti o uporabi pravice do odstopa od pogodbe, razen če prodajalec predloži predlog, da bo imel njegovo premoženje odvzeto nazaj.

8.7 - Kot je navedeno v prvem odstavku 1. člena Uredbe o pogodbah na daljavo, potrošniki nimajo pravice do odstopa od izdelkov, ki so posebej pripravljeni za osebo.

8.8- Naročil v fazi "Dostavljeno kurirju" v fazi dostave tovora ni mogoče preklicati.
8.9- Za naročila v fazi "Dostavljeno kurirju" morajo naši kupci vrniti tovor kurirskemu podjetju, ne da bi odprli škatlo izdelka. Določbe iz člena 8.1 so pridržane.

Podatki o podjetju, ki ga je treba obvestiti o umiku;
Naslov: grandbazaarist.com
Naslov: Binbirdirek, Gedik Paşa Cami Sk. št: 56 D: 202, 34122 Fatih / İstanbul
Tel: + 90 535 964 02 03

E-pošta: info@grandbazaarist.com

ČLEN 9 - SPORAZUM DOKAZA IN DOVOLJENO SODIŠČE


9.1. Pri reševanju kakršnih koli sporov, ki bi lahko nastali zaradi tega sporazuma in / ali njegovega izvajanja, so prodajalčevi zapisi (vključno s posnetki v magnetnem okolju, kot so računalniški zvočni zapisi) prepričljiv dokaz; Potrošniški arbitražni odbori so pooblaščeni do vrednosti, ki jo je navedlo Ministrstvo za industrijo in trgovino; in potrošniška sodišča in direkcije za izterjavo dolgov, ki se nahajajo v stanovanjskem območju potrošnika in prodajalca, so pooblaščene za vrednosti, ki ga presegajo.

9.2. Potrošnik izjavlja, sprejema in se zavezuje, da je prebral vse pogoje in pojasnila, zapisana v tej pogodbi in naročilnici, ki so njen sestavni del, prejel, preučil in sprejel prodajne pogoje in vse druge predhodne informacije.