ARTIKEL 1 - KONTRAKTETS OCH PARTENS FAKTA

1.1 Detta avtal bestämmer parternas rättigheter och skyldigheter i enlighet med bestämmelserna i lag nr 6502 om skydd av konsumenter och förordningen om genomförandeprinciper och förfaranden för distansavtal om försäljning av produkter och tjänster utförda av konsumenten vars detaljerad information ges nedan från www.grandbazaarist.com som drivs av säljaren (nedan kallad WEBBPLATS) och leverans av produkterna till leveransadressen.

1.2. Konsumenten medger och förklarar att han / hon har informationen om de grundläggande kvalifikationerna, försäljningspriset, typ av betalning, leveransvillkoren och rätten att "dra tillbaka" angående de varor eller tjänster som är föremål för försäljning, som han / hon bekräftade den preliminära informationen i elektronisk miljö och den preliminära beställde sedan varorna eller tjänsterna i enlighet med bestämmelserna i detta avtal. Den preliminära informationen och fakturan på betalningssidan på www.grandbazaarist.com webbplats är integrerade delar av detta kontrakt.


1.3. SÄLJARINFORMATION

Namn: grandbazaarist.com
Adress: Binbirdirek, Gedik Paşa Cami Sk. nr: 56 D: 202, 34122 Fatih / Istanbul
Tel: + 90 535 964 02 03

E-post: info@grandbazaarist.com
Kundtjänster: +90 535 964 02 03

ARTIKEL 2 - KONTRAKTDATUM
2.1. Detta avtal ingicks av parterna den ……, dagen då beställningen av konsumenten slutfördes på WEBBPLATSEN och en kopia av avtalet skickades till konsumentens e-postadress.

ARTIKEL 3 - PRODUKTER OCH TJÄNSTER UNDER KONTRAKT
3.1. Nedan anges information om de produkter och tjänster som konsumenten beställer, försäljningsbeloppen inklusive skatter och information om numret. Alla produkterna som anges i följande tabell kallas nedan produkten.

Visuell Produkt Enhetspris Antal Momsbeloppet Försäljningspris

ARTIKEL 4 - LEVERANS AV PRODUKTER
4.1. Produkten levereras till den leveransadress som specificeras av konsumenten på WEBBPLATSEN eller personen / organisationen på den adress som anges av honom / henne senast 30 dagar, packad och tillsammans med fakturan.

I händelse av att fullgörandet av handlingen för varor eller tjänster som omfattas av beställningen blir omöjligt, meddelar säljaren konsumenten skriftligt eller i Consumer Data Saver inom tre dagar från dagen för inlärning av denna situation och returnerar alla insamlade betalningar, inklusive eventuella leveranskostnader inom fyra dagar (14). Att varorna inte finns i lagret anses inte omöjligt att uppfylla varorna.

4.2. Om produkten ska levereras till en annan person / organisation än konsumenten ska Säljaren inte hållas ansvarig om personen / organisationen som ska levereras inte accepterar leveransen.

4.3. Konsumenten är ansvarig för att kontrollera produkten vid tidpunkten för mottagandet och när han / hon ser ett problem som uppstår till följd av lasten i produkten, inte accepterar produkten och får budföretagets chef att lämna ett uttalande. Annars ska säljaren inte ta något ansvar.

ARTIKEL 5 - BETALNINGSMETOD
5.1. Konsumenten accepterar, förklarar och åtar sig att eftersom terminsförsäljning endast kan ske med kreditkort från banker, ska konsumenten bekräfta relevanta räntesatser, standardräntor och relevant information. och bestämmelser om räntesats och defaultränta kommer att tillämpas inom ramen för kreditkortsavtalet mellan banken och kunden i enlighet med gällande bestämmelser. Kredit- / avbetalningskort och liknande betalningsmöjligheter som tillhandahålls av institutioner som ger kreditkort, avbetalningskort etc. såsom banker och finansieringsinstitut är möjligheten till ett lån och / eller avbetalningsbetalning som tillhandahålls direkt av den närstående institutionen; Den produktförsäljning som realiseras inom denna ram och där säljaren samlat in det relevanta beloppet fullt ut ska inte räknas som avbetalningsförsäljning för parterna i detta avtal, det är kontantförsäljning. Säljarens lagliga rättigheter i de fall som anses vara avdrag som säljs enligt lagen (inklusive rätten att säga upp avtalet och / eller kräva återstående skuld som ska betalas tillsammans med moraränta, om någon delbetalning inte betalas) är tillgängliga och reserverade. Vid konsumenters fallissemang tillämpas ett standardränta på 5% per månad.

ARTIKEL 6 - ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
6.1. Konsumenten samtycker till att han / hon läste och är medveten om den preliminära informationen om grundläggande kvalifikationer, försäljningspris och betalningsmetod och leverans av produkterna som visas på WEBBPLATSEN har läst och informerat om grundläggande kvalifikationer, försäljningspris och betalningsmetod och den preliminära informationen om leveransen och gav den nödvändiga bekräftelsen för försäljningen i den elektroniska miljön.

6.2. Genom att bekräfta detta avtal i elektronisk miljö bekräftar konsumenten att han / hon korrekt och fullständigt har fått adressen, de grundläggande funktionerna för de beställda produkterna, produktpriserna inklusive moms, betalnings- och leveransinformation och information om ångerrätten.

6.3. Säljaren ansvarar för att leverera den produkt som omfattas av avtalet på ett sundt, fullständigt sätt i enlighet med specifikationerna som anges i beställningen och med eventuella garantidokument och användarmanualer.

6.4. Säljaren kan leverera en annan produkt till samma kvalitet och pris till konsumenten innan den avtalsenliga prestandaförpliktelsen upphör.

6.5. Om säljaren inte uppfyller de avtalsenliga förpliktelserna i händelse av att uppfyllandet av den produkt eller tjänst som omfattas av beställningen blir omöjlig, ska säljaren informera konsumenten före utgången av uppfyllandet av skyldigheten till följd av kontraktet och leverera en annan produkt med lika kvalitet och pris för konsumenten.

6.6. För leverans av den produkt som omfattas av avtalet är det obligatoriskt att den signerade kopian av detta avtal levereras till säljaren i elektronisk miljö och priset har betalats av konsumentens föredragna betalningsform. Om produktpriset inte betalas eller avbokas i bankregistret av någon anledning, ska säljaren anses ha befriats från leveransen av produkten.

6.7. Om banken / finansieringsinstitutet till vilket kreditkortet används tillhör inte betalar produkten till säljaren av någon anledning efter leveransen av produkten, ska produkten returneras till säljaren av konsumenten senast inom 3 dagar , alla utgifter ska bäras av konsumenten. Alla andra avtalsenliga och lagstadgade rättigheter för säljaren, inklusive uppföljning av produktpriset, ska under alla omständigheter reserveras.

6.8. I händelse av att fullgörandet av handlingarna med de varor eller tjänster som utförs i ordern blir omöjligt, meddelar säljaren konsumenten skriftligt eller med permanent datalagring inom tre dagar från dagen för inlärning av denna situation och alla insamlade betalningar, inklusive eventuella leveranskostnader ska returneras inom fjorton (14) dagar senast från dagen för anmälan. Att varorna inte finns i lagret anses inte omöjligt att uppfylla varorna.

7- Produktleveransprocesser

7.1. Produkten levereras till den leveransadress som specificeras av konsumenten på WEBBPLATSEN eller till personen / organisationen på den adress som anges av honom / henne senast 30 dagar, på ett säkert sätt och packat tillsammans med dess faktura. I händelse av att fullgörandet av handlingarna med de varor eller tjänster som utförs i ordern blir omöjligt, meddelar säljaren konsumenten skriftligt eller med permanent datalagring inom tre dagar från dagen för inlärning av denna situation och alla insamlade betalningar, inklusive eventuella leveranskostnader ska returneras inom fjorton (14) dagar senast från dagen för anmälan. Att varorna inte finns i lagret anses inte omöjligt att uppfylla varorna.

7.2. Om produkten ska levereras till en annan person / organisation än konsumenten och om personen / organisationen inte accepterar leveransen ska säljaren inte hållas ansvarig.

7.3. Konsumenten är ansvarig för att kontrollera produkten vid tidpunkten för mottagandet och när han / hon ser ett problem som uppstår till följd av lasten i produkten, inte accepterar produkten och får budföretagets chef att lämna ett uttalande. Annars ska säljaren inte ta något ansvar.

8- ÅTGÄRDENS RÄTT
I enlighet med relevanta bestämmelser i konsumentskyddslag nr 6502 och direktiv om distansavtal;
8.1 I distansavtal om försäljning av varor har konsumenten rätt att dra sig tillbaka inom 14 (fjorton) dagar efter mottagandet utan att visa några ursäkter och betala någon straffbestämmelse. Konsumenten kan emellertid använda sin ångerrätt från upprättandet av detta avtal tills leveransen av varorna. Det är tillräckligt att rikta anmälan om utövandet av ångerrätten till säljaren eller leverantören skriftligen eller genom permanent datalagring. För att våra kunder ska kunna utnyttja sin ångerrätt måste de fylla i inlämningsmeddelandet som skickas till dem tillsammans med produkten och skicka in produkten till COURIER-företaget med inlösen.

Vid fastställandet av varaktigheten av ångerrätten;
a) För de produkter som omfattas av en enda beställning; dagen då de sista varorna levereras till konsumenten eller till tredje part bestämd av konsumenten,
b) För de produkter som består av mer än en del; dagen då den sista delen levereras till konsumenten eller till tredje part bestämd av konsumenten,
c) För de kontrakt där varorna levereras regelbundet under en viss period; den dag då de första varorna levereras till konsumenten eller till tredje part bestämd av konsumenten tas som grund.


8.2. Konsumentens rätt att dra sig tillbaka ska inte gälla de avtal som avser;
a) Varorna som är beredda i enlighet med kundens begäran och personliga behov,
b) Leverans av förgängliga varor eller varor vars utgångsdatum är kort,
c) Leverans av varor som skyddselement som paket, tejp och tätning öppnas förutsatt att det är olämpligt att returnera dem på grund av hälso- och hygienproblem,
d) Till de varor som är blandade med andra varor och omöjliga att separera i sig,
e) Böcker, digitalt innehåll och datorförbrukningsmaterial som kan erbjudas i den fysiska miljön när deras skyddande element såsom paket, tejp och tätning öppnas,
f) Leverans av periodiska publikationer såsom tidskrifter och tidskrifter förutom de som tillhandahålls inom ramen för prenumerationsavtalet,
g) Boende, flytt, hyra bil, tillgång till mat och dryck och fritidsaktiviteter som måste avslutas inom ett visst datum eller period,
h) Tjänster som omedelbart uppfylls i den elektroniska miljön eller ej egendom som levereras till kunden omedelbart,
i) Tjänster som börjar tillhandahållas före utgångsdatum för rätten att återkalla, och
j) Varor och tjänster vars priser förändras beroende på fluktuationerna på finansmarknaderna och utanför säljarens eller leverantörens kontroll.

8.3- I händelse av att konsumenten använder sin ångerrätt är Säljaren eller leverantören skyldig att returnera det totala belopp som erhållits och förhandlingsbara instrument som sätter konsumenten i skuld och alla slags liknande dokument inom 14 (fjorton) dagar från och med det datum då anmälan lämnas till honom / henne utan kostnad.

8.4- Konsumenten är inte ansvarig för ångerrätten för förändringar eller snedvridning av varorna om han / hon använder varorna i enlighet med dess drift, tekniska specifikationer och användningsinstruktioner.
8.5- Om konsumenten använder sig av ångerrätten, är han inte skyldig att betala utgifterna i samband med returen om han / hon returnerar varorna via den bud som anges för retur i den preliminära informationen. I händelse av att säljaren inte anger någon kurir för retur i den preliminära informationen, kan ingen kostnad krävas av konsumenten. I händelse av att kuriren som anges i den preliminära informationen för returen inte har en filial på konsumentens plats, är säljaren skyldig att se till att varorna som begärs att återlämnas hämtas från konsumenten utan några extra kostnader .

8.6- Konsumenten är skyldig att returnera varorna till säljaren inom 10 (tio) dagar från den dag då han meddelar säljaren om användningen av ångerrätten, såvida inte säljaren har lagt fram ett förslag om att han / hon kommer att ha hans egendom tas tillbaka.

8.7- Som anges i artikel 1 första stycket i förordningen om distansavtal har konsumenterna inte rätten att återkalla de produkter som är speciellt förberedda för personen.

8.8- Beställningarna i fasen ”Delivered to Courier” kan inte avbrytas vid leveransstadiet.
8.9- För beställningarna i fasen ”Delivered to Courier” måste våra kunder returnera lasten till budfirman utan att öppna produkten. Bestämmelserna i artikel 8.1 är reserverade.

Informationen om företaget som ska meddelas om uttag;
Titel: grandbazaarist.com
Adress: Binbirdirek, Gedik Paşa Cami Sk. nr: 56 D: 202, 34122 Fatih / Istanbul
Tel: + 90 535 964 02 03

E-post: info@grandbazaarist.com

ARTIKEL 9- BEVISSAVTAL OCH GODKÄNNANDE DOMSTOL


9.1. Vid lösning av tvister som kan uppstå genom detta avtal och / eller dess genomförande utgör säljarposter (inklusive inspelningar i magnetisk miljö, t.ex. dator-ljudposter) avgörande bevis. Konsumentskillnadskommittéer är auktoriserade upp till det värde som deklareras av industriministeriet; och konsumentdomstolar och direktorat för inkasso belägen i bostadsområde hos konsumenten och säljaren har behörighet för värdena som överskrider den.

9.2. Konsumenten deklarerar, accepterar och åtar sig att han / hon har läst alla villkor och förklaringar skrivna i detta avtal och beställningsformuläret som utgör dess integrerade del, har mottagit, granskat och accepterat försäljningsvillkoren och all annan preliminär information.